Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój Etap II.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój Etap II”, na które składają się zadania:

Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 3285, 3020 w m. Lubatowa
Całkowita długość drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi: 85mb, szerokość jezdni: 2,70m.
 Koryta o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI
 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp
 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm
 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm
 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm
 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- pobocza i zjazdy


Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 6017/2, 6018/4, 6019/2, 6018/6, 6000/1 położonej w m. Lubatowa.
Całkowita długość drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi: 155mb, szerokość jezdni: 2,70m.
Zakres robót obejmuje:
 Koryta o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI w km 0+000-0+155
 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp
 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm w km 0+000-0+155
 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm km 0+000-0+155
 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm- w km 0+000-0+155
 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm- w km 0+000-0+155
 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- pobocza i zjazdy


Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 1384/1, 1358 w m. Lubatowa.
Całkowita długość drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi: 300mb, szerokość jezdni: 3,00m.
Zakres robót obejmuje:
 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp.
 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem.
 Koryta o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV -km 0+000-0+065 i km 0+248-0+300
 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.
 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm w km 0+000-0+065 i km 0+248-0+300
 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm km 0+000-0+065 i km 0+248-0+300
 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm km 0+065-0+248
 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm
 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm
 regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych w ilości 2szt.
 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- pobocza
 Wyrównanie ręczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową- zjazdy
 Ścieki z elementów betonowych 50X50X14cm na podsypce cementowo-piaskowej
 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 60X40X8cm.


Zadanie 4. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 1245/2 w m. Lubatówka
Całkowita długość drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi: 160mb, szerokość jezdni: 2,60m.
Zakres robót obejmuje:
 Koryta o głębokości 40 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI
 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp
 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm
 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm
 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm
 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm
 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- pobocza
 Wyrównanie ręczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową- zjazdy do posesji
 Rury HDPE o średnicy 30cm
 Ścianki czołowe dla rur o średnicy 30cm przepustów rurowych
 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm

Szczegółowy zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 8 – dokumentacja techniczna (całość zamówienia) – załącznik do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

UWAGA!!
W przypadku użycia w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) norm, aprobat technicznych, nazw własnych, narzędzi, materiałów itp. należy je traktować jako przykładowe mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Narzędzia i materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii jakości nie niższej (równoważnej) niż ta wskazana w SIWZ i załącznikach do niej. Zastosowane wyroby powinny być zgodne z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej zobowiązany jest wykazać, że zaoferowany przez niego wyrób równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zestawienie wyrobów równoważnych wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie cech równoważności oferowanych wyrobów Wykonawca składa wraz z ofertą. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie oświadczenia o zastosowaniu wyrobów równoważnych (poprzez złożenie zestawienia wyrobów równoważnych i potwierdzających dowodów), rozumie się, że do wykonania przedmiotu zamówienia ujęto wyroby zaproponowane w dokumentacji przetargowej.

2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, na którym będzie wykonywany przedmiot zamówienia i zapoznał się z przed¬miotem zamówienia.

3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby w okresie realizacji zamówienia osoby, które będą wykonywały czynności związane z realizacją zamówienia były zatrudnione u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w Rozdziale II pkt. 9 SIWZ oraz projekcie umowy.

4. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy. Okres gwarancji będzie podlegał ocenie na podstawie kryterium oceny ofert – patrz zapisy ust.14 SIWZ.
Ustala się okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Aleja Słoneczna 28
Iwonicz-Zdrój 38-440
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
Aleja Słoneczna 28
Iwonicz-Zdrój 38-440
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się