Dostawa odczynników do pracowni serologii

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do pracowni serologii zgodnych z opisem zawartym w zał nr 1 do SIWZ
2. Krwinki powinny być sprawdzone pod względem czystości bakteriologicznej. Zamawiający w trakcie trwania umowy będzie miał prawo na zażądać, a Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawić wynik badania oferowanych krwinek z którego ma jednoznacznie wynikać że oferowane krwinki mają ujemne wyniki posiewów bakteriologicznych.
3. Krwinki i płyny do ich zawieszania ( poz. 1, 7, 14, 15, 16, 17, 18 ) muszą pochodzić od jednego producenta co zapewni kompatybiloność badań immunohematologicznych.
4. Odczynniki należy transportować w odpowiednich warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2019r. oraz Medycznych Zasad Pobierania Krwi, Oddzielania jej Składników i Wydawania (IHIT), a Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże dokument potwierdzający prawidłowe warunki transportu.
5. Wyroby medyczne niniejszego zamówienia, powinny być zgodne z przepisami 2010 (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679).
6. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. J. Piłsudskiego 64
Włodawa 22-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Al. J. Piłsudskiego 64
Włodawa 22-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się