Przebudowa skrzyżowania DW 580 tj. ul. Warszawskiej z ul. Reymonta na terenie m. Latchorzew

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 410789W – ul. Reymonta na odc. od dw. nr 580 – ul. Warszawskiej do dz. nr ew. 54/2 wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 580 – ul. Warszawskiej na odc. od km 8+639 do km 8+760 w Latchorzewie, Gmina Stare Babice”, na realizacje, którego Zamawiający posiada Decyzję nr 537/2019 z dnia 5 grudnia 2019 zatwierdzającą projekty budowlane uprawomocnioną dnia 7 lutego 2020 r.
2. Podstawowe parametry określające wielkość zadania:
1) obszar realizacji:
a) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawska) na odcinku od km 8+639 do km 8+760 w miejscowości Latchorzew,
b) przebudowa drogi gminnej nr 410789W (ul. Reymonta) wynikająca w miejscowości Latchorzew,
2) główne parametry techniczne drogi nr 410789W (ul. Reymonta):
a) kategoria drogi - gminna,
b) klasa ulicy – „L” droga lokalna,
c) prędkość projektowana – 30 km/h,
d) szerokość jezdni – 6,0-9,0 m,
e) szerokość chodników przylegających do jezdni – 2,0 m,
f) wyokrąglenia łuków projektowanych zjazdów indywidualnych 3,0 m,
g) wyokrąglenia łuków projektowanych zjazdów publicznych 5,0 m,
h) odwodnienie drogi – za pośrednictwem kanalizacji deszczowej.
3) główne parametry drogi nr 580 (ul. Warszawskiej):
a) kategoria drogi – wojewódzka,
b) klasa ulicy – „G” droga główna,
c) prędkość projektowana – 50 km/h,
d) szerokość jezdni – 7,0 m,
e) szerokość chodników przylegających do jezdni – 2,0 m,
f) wyokrąglenia łuków projektowanych zjazdów indywidualnych 3,0 m,
g) odwodnienie za pośrednictwem kanalizacji deszczowej.
4) zmiany drogowe wprowadzone w obrębie skrzyżowania:
a) budowa sygnalizacji świetlnej,
b) poszerzenie jezdni ul. Warszawskiej w obrębie skrzyżowania – wydzielenie pasu do skrętu w lewo,
c) wykonanie przejść dla pieszych,
d) poszerzenie jezdni ul. Reymonta w obrębie skrzyżowania – wydzielenie dodatkowego pasa do skrętu w lewo,
e) budowa chodnika wzdłuż ul. Reymonta,
5) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu branży drogowej:
a) konstrukcja nawierzchni ul. Warszawskiej, KR4:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 gr. 11 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,
- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm,
- krawężnik betonowy o wymiarach 20x30,
- ściek z kostki betonowej o wymiarach 10x20 cm, kolor szary.
b) konstrukcja jezdni ul. Reymonta, KR 2:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,
- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5 MPa gr. 20 cm,
- krawężnik betonowy o wym. 15x30,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:8 gr. 3 cm,
- ława betonowa C12/15 z oporem,
- ściek z kostki betonowej o wymiarach 10x20 cm, kolor szary gr. 8 cm.
c) konstrukcja wyspy dzielącej:
- nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm, kolor czerwony,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm.
d) konstrukcja chodnika:
- nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON gr. 6 cm, kolor szary,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm.
e) konstrukcja zjazdu:
- nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm, kolor czerwony,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm,
- warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 10 cm.
6) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu branży telekomunikacyjnej zgodnie z warunkami przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej z dnia 14 sierpnia 2018 r. oraz specyfikacji technicznej w szczególności:
a) posadowienie trzech nowych słupów telekomunikacyjnych typu SŻT 7,0 m,
b) przebudowanie istniejącej sieci abonenckiej do nowo posadowionych słupów po uprzednim pisemnym zgłoszeniu zamiaru wykonywania prac gestorowi sieci,
c) zabezpieczenie kabla światłowodowego na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Reymonta.
d) usunięcie kolizji teletechnicznych w porozumieniu z właścicielami sieci zgodnie z ich warunkami,
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej gestorowi sieci i Zamawiającemu,
7) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu elektrycznego sieci usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych, warunków usunięcia kolizji L.dz./RM/RSz/11055/68/69/2018 z dnia 16.11.2018 r. oraz specyfikacji technicznych w szczególności:
a) roboty ziemne,
b) demontaż istniejących linii napowietrznych nN,
c) demontaż słupów linii napowietrznych nN,
d) usunięcie kolizji energetycznych w porozumieniu z właścicielem sieci,
e) budowa słupów linii napowietrznych nN,
f) budowa linii napowietrznych nN,
g) budowa linii kablowych nN,
h) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu i właścicielowi sieci;
8) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu oświetlenia ulicznego oraz specyfikacji technicznych w szczególności:
a) demontaż istniejącej linii napowietrznej wraz z demontażem słupów i opraw,
b) budowę linii napowietrznej wraz z dostarczeniem i zamontowaniem słupów i opraw;
9) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu instalacji sygnalizacji świetlnej oraz specyfikacji technicznych w szczególności:
c) roboty ziemne,
d) ułożenie kabli sterowniczych i zasilających,
e) montaż osłon kablowych,
f) ustawienie prefabrykowanych fundamentów betonowych,
g) osadzenie na fundamentach stalowych, ocynkowanych masztów sygnalizacyjnych,
h) montaż na masztach latarń sygnalizacyjnych,
i) montaż pętli, kamer i przycisków,
j) montaż sterowników,
k) uruchomienie sygnalizacji;
3. Przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej tj. projekcie drogowym z elementami kanalizacji deszczowej, projekcie branży telekomunikacyjnej, projektach elektrycznych (budowa oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych i wykonania instalacji sygnalizacji świetlnej), projekcie stałej organizacji ruchu, przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych i obejmuje wykonanie m.in. następujących robót oraz czynności:
1) opracowanie planu BIOZ;
2) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej uzgodnieniem i wprowadzeniem na terenie budowy,
3) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu drogowego z elementami kanalizacji deszczowej, projektu stałej organizacji ruchu oraz specyfikacji technicznych w szczególności:
a) przebudowę skrzyżowania,
b) rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku objętym przebudową,
c) wykonanie robót ziemnych – wykopu pod nową konstrukcję jezdni,
d) ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 oraz 20x30 na ławie z betonu oraz obrzeży chodnikowych o wymiarach 8x30 cm,
e) wzmocnienie istniejącego podłoża poprzez wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem,
f) wykonanie warstw mineralnych konstrukcji jezdni, chodnika oraz zjazdów: warstwy odsączającej z pospółki oraz podbudowy z kruszywa łamanego,
g) wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu,
h) wykonanie nawierzchni chodników oraz zjazdów z kostki betonowej,
i) plantowanie terenu do rzędnych projektowanych z humusowaniem i obsianiem trawa,
j) przebudowę kanalizacji deszczowej w jezdni ul. Warszawskiej oraz ul. Reymonta,
k) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy.
4) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu branży telekomunikacyjnej zgodnie z warunkami przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
5) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu elektrycznego sieci usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych, warunków usunięcia kolizji L.dz./RM/RSz/11055/68/69/2018 z dnia 16.11.2018 r.;
6) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu oświetlenia ulicznego;
7) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu instalacji sygnalizacji świetlnej;
8) uporządkowanie terenu wykonywania robót;
9) pełną obsługę geodezyjną zadania inwestycyjnego w szczególności tyczenie oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
10) prowadzenie oraz kierowanie robotami budowlanymi w zakresie całego zadania inwestycyjnego ze wszystkimi niezbędnymi czynnościami zgodnie z:
a) decyzją nr 537/2019 z dnia 5 grudnia 2019 zatwierdzającą projekty budowlane uprawomocnioną dnia 7 lutego 2020 r.
b) opinią UM znak NI-D-I.8010.288.2019.JM z dnia 31 maja 2019 r.
c) uzgodnieniem z MZDW znak W-5.453.187.2018.2 z dnia 29 maja 2019 r.
d) warunkami przyłączenia nr 18-G1/WP/01112 z dnia 20.05.2018 r.
e) warunkami przyłączenia nr 18-G1/WP/01852 z dnia 3 sierpnia 2018 r.
f) protokołem z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu znak OD.6630.547.2018 z dnia 11 października 2018 r.
g) warunkami usunięcia kolizji znak L.dz./RM/RSz/11055/6869/2018 z dnia 16 listopada 2018 r.
h) uzgodnieniem znak 63166/TTISILU/P/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
i) prawem budowlanym,
j) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj. D. U. z 2018 r. poz. 963)
k) inne przepisy prawa mające zastosowanie w przedmiocie umowy;
10) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – dokumentacja powykonawcza (w tym dokumentacje poszczególnych branż) musi zawierać co najmniej:
a) projekty budowlano – wykonawcze będące załącznikiem do pozwolenia na budowę lub załącznikami do zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
b) protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i po jego zakończeniu,
c) atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy,
d) protokoły częściowe odbioru robót,
e) dziennik budowy i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp.,
f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (wszystkich branż);
11) przekazanie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej gestorom sieci zgodnie z warunkami załączonymi do projektów branżowych,
12) złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania drogi i uzyskanie klauzuli o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 32
Stare Babice 05-082
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Stare Babice
Rynek 32
Stare Babice 05-082
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się