Przebudową drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy

» Opis zapytania

1. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na realizacji zadania pn.: „Przebudową drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy” – w” formule zaprojektuj i wybuduj”, na dz. nr 417/2, 417/1, 418, 424, 120/8, 444, 57/12, 24, 386/2, obręb Rokity na długości 1,44 km i oraz przebudową istniejącego odwodnienia, przepustu, chodnika (ok. 454 m2) i budowę oświetlenia ulicznego (5 lamp).

2. Zakres zadania obejmuje :
Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy wraz z decyzją zezwalająca na realizację zadania – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.);
Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawa i normy.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), który stanowi załącznik nr 8 do SWIZ.

2) Zakres zamówienia obejmuje min:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji (projekt budowlany, wykonawczy) dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu zadania;
2) opracowanie projektów organizacji ruchu;
3) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
4) pełnienie nadzoru autorskiego;
5) roboty przygotowawcze (wytyczenie, rozbiórka istniejących elementów, niwelacja terenu itp.)
6) organizacja placu budowy leży po stronie Wykonawcy,
7) usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót (gruz, elementy opakowanie, nieczystości),
8) uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nieobjęte w SIWZ,
a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną bądź obowiązujące przepisy prawa,
9) powyższe prace wraz z przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonywanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
10) projektowany odcinek drogi należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i opisem technicznym oraz zgodnie ze sztuką budowlaną,
11) wykonywanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjęcia technologii wykonania robót.

3) Do obowiązków wykonawcy należałby będą m. in.:
1) protokolarnego przejęcia terenu budowy po podpisaniu umowy w terminie wskazanym przez zamawiającego, oraz jego organizacja, zabezpieczenia i należytego utrzymania,
2) zabezpieczanie terenu budowy przed wstępem i dostępem nieuprawnionych osób trzecich
3) wykonawca ustala z zarządcą drogi tymczasową organizację ruchu w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca odpowiada również za organizację tymczasową ruchu w miejscu prowadzenia prac
4) zapewnienia dojść i dojazdów do posesji zlokalizowanych w obrębie inwestycji,
5) urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót,
6) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem,
7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich żadnych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości robót,
8) wykonanie obowiązków zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 253 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126) – o ile wymagane.
9) wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanych robót oraz p-poż.
10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami,
11) zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb zgodnie z zakresem umowy,
12) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do którego należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowalne oraz udostępnienie im informacji wymaganych ta ustawą
13) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczeń lub uszkodzeń w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg nawierzchni lub instalacji, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j.: Dz. U. 2020 r. , poz. 797 z późn. zm.)
14) w przypadku zniszczeń lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonywanych robót, ich części obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na ternie przyległym do terenu budowy bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń – naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego ,
15) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót.
16) wykonywanie robót z nowych materiałów, bez cech używalności i uszkodzeń.
17) używanie do realizacji robót materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) – dalej zwaną „Prawo budowlane”,
18) przedstawienie Zamawiającemu na każde jego żądanie przed wybudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowana tj.: w szczególności: certyfikatów „ na znak bezpieczeństwa:, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności atestów świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwa jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót,
19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
20) zapewnienie wykonania kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawniania budowlane zgodne z wymaganiami w rozdziale V pkt 2. SIWZ.
21) zapewnienie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego objętymi umową przez osoby posiadające stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawniania budowlane zgodne z wymaganiami w rozdziale V pkt 2. SIWZ.
22) wyznaczenie do wykonywania przedmiotu umowy osób wskazanych w ofercie; zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego
23) dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np.: wyników pomiarów oraz protokołów badań sprawozdań dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,
24) uzyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego na podstawie stosowanego pełnomocnictwa) wszelkich innych decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy)

4) Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych
1) końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi po protokólarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez komisję powołaną prze Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych.
2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniona osoba ze strony Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi tych robót upoważnionej osobie ze strony Zamawiającego, zobowiązany jest na jej żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.
3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
4) do odbioru robót wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Komisji Odbioru Końcowego w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka komplet dokumentów w tym:
a) atesty aprobaty techniczne i świadectwa zgodności zamontowanych materiałów i urządzeń
b) dokumentację powykonawczą zakres robót wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
c) Kosztorys powykonawczy
d) dokumenty potwierdzające wybudowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu
e) inne dokumenty w tym wymagane protokoły badań i sprawdzeń, które mają ścisły związek z realizacja przedmiotu umowy;
f) dziennik budowy
5) Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
6) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w celu zatwierdzenia przed zawarciem umowy harmonogram rzeczowo- finansowy.
7) Dokumenty odbiorowe Wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednio posegregowane, opisane i wpięte w stosowne teczki (skoroszyty, segregatory itp.) Wymagane jest przygotowanie 2 kompletów dokumentacji;
8) Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić jedynie zgodnie z zapisami podanymi w załączniku nr 4 – Projekt Umowy;
9) Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólnych warunków ochrony własnej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska;

Uwaga!
Każdy z wykonawców może dokonać oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy poniesie wykonawca.

5) Jeżeli w załącznikach do SIWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne znaki towarowe , patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń) należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. Wszędzie gdzie wskazano w opisie odpowiednią normę dopuszcza się rozwiązanie równoważne opisywaną normą.

Uwaga!
Celem niniejszego postępowania jest osiągniecie określonej w SIWZ jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli pomimo tego okaże się w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących Wykonawców). Z tych względów oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
6) Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonywany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy – Wymagany okres rękojmi na wykonywany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Gdańska 5
Czarna Dąbrówka 77-116
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Czarna Dąbrówka
Gdańska 5
Czarna Dąbrówka 77-116
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się