Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowy Dwór.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych powstałych i zebranych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Nowy Dwór, oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej "PSZOK"), w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i przekazywania odpadów do zagospodarowania do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Na terenie gminy Nowy Dwór obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik Nr 8 do SIWZ. 1. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.): a. odbiór odpadów, b. kierowanie pojazdami, które transportują odpady z terenu Gminy Nowy Dwór. 2. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie polegało na: 1) Na etapie ofertowania Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika 1 do SIWZ. 2) Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby, oraz czynności, które były wykonywane przez tą osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób, o których mowa powyżej. 3. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w punkcie powyżej Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 300,00 zł. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy. 4. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5. Wymagane jest zatrudnianie ww. osób przez cały okres trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Nie obowiązuje w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, gdy prowadzący ją sam będzie wykonywał wymienione powyżej prace.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Rynkowy 21
Nowy Dwór 16-205
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Nowy Dwór
Plac Rynkowy 21
Nowy Dwór 16-205
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się