Rozbiórka istniejącego mostu nr JNI 30004930 i budowa nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice w miejscowości Nieprześnia.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi: Rozbiórka istniejącego mostu nr JNI 30004930 i budowa nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice w miejscowości Nieprześnia.
W ramach inwestycji należy wykonać:
a) rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego „małego mostu” w km 17+904,00 drogi powiatowej nr 1444K;
b) budowę nowego obiektu inżynierskiego (przepustu) w km 17+904,00 drogi powiatowej nr 1444K;
c) rozbudowę drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice od km 17+830,00 do km 17+964,00;
d) przebudowę odcinkowa potoku „bez nazwy” wraz z jego umocnieniem od km 0+209,30 do km 0+220,80 i 0+230,55 do km 0+236,05 potoku;
e) budowę instalacji odwadniającej stanowiącej całość techniczno - użytkową drogi (kanalizacja deszczowa);
f) przebudowę lewostronnego rowu odwadniającego wzdłuż drogi powiatowej nr 1444K od km 17+830,00 do km 17+877,00 i od km 17+906,25 do km 17+964,00.
2. Zamawiający informuje, że zadanie jest dofinansowane z Rezerwy subwencji ogólnej w 2020 roku, ponieważ znajduje się w Zestawieniu propozycji dofinansowania zadań „Powiaty – mosty”.
3. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 93 ust.1a ustawy Pzp, może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót – stanowiące załączniki do SIWZ.
Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiar robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.
5. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonania zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu robót poniesie Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Limanowska 11
Nowy Wiśnicz 32-720
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
ul. Limanowska 11
Nowy Wiśnicz 32-720
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się