Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego oraz opracowań kosztorysowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego „Zootechnika” przy ul. Akademickiej 13 w Lublinie”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego oraz opracowań kosztorysowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego „Zootechnika” przy ul. Akademickiej 13 w Lublinie”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w skład, którego wchodzi:.
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- Projekt budowlany „Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13”
- Audyt energetyczny budynku,
- Projekt budowlany „Przebudowa budynku dydaktycznego „Zootechnika” przy ul. Akademickiej 13 w Lublinie polegająca na dostosowaniu go do obowiązujących przepisów ppoż”
3. Przedmiot zamówienia będzie służył Zamawiającemu w przyszłości jako opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i winien zostać wykonany przez Wykonawcę ze szczególnym uwzględnieniem zapisów zawartych w art. 29 - 31 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca we wszystkich opracowaniach składających się na przedmiot zamówienia określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 - 31 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, ze zm.). Wykonawca opisując w dokumentacji projektowej proponowane materiały i urządzenia stosował będzie jedynie parametry techniczne, nie podając znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub materiałów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego, w tym - w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze - udzielania odpowiedzi na zapytania w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót.
5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
6. Wymagany minimalny termin gwarancji jakości na dokumentację projektową wynosi 36 miesięcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Akademicka 13
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się