wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego w ramach zadania: przebudowa dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego w ramach zadania: przebudowa dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części.
Część nr 1
Przebudowa dachu budynku nr 3 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie

Część nr 2
przebudowa dachu budynku nr 6 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie

Część nr 3
Przebudowa dachu budynku nr 9 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie

Część nr 4
Przebudowa dachu budynku nr 10 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 lutego 1965 r. pod nr 65/A, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne działania zabezpieczające budynki objęte zakresem zamówienia przez uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
4. Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 266/2020/A na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 2c do SIWZ.
5. Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na roboty budowlane do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lesznie. Decyzja zostanie wydana przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.
6. Budynki, w których prowadzone będą roboty budowlane nie zostaną wyłączone z eksploatacji na okres realizacji przedmiotu umowy.
7. Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać użytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektu Zamawiającego, a w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący koniecznym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych prac.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót, projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będących załącznikami do siwz.
9. Zgodnie z art. art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w realizacji przedmiotu zamówienia: tynkowanie, roboty malarskie.
10. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w punkcie 9 czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy następujących dokumentów:
1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
3) listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów wymienionych w punkcie 10. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentów o których mowa w pkt. 10, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.
13. Realizacja zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem zamówienia będzie dofinansowana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Kościuszki 4
Leszno 64-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Lesznie
Plac Kościuszki 4
Leszno 64-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się