Przebudowa skrzyżowania DW 580, tj. ul. Warszawskiej z ul. Południową na terenie m. Zielonki-Parcele (rondo)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela”, na realizacje, którego Zamawiający posiada Decyzję nr 638/SAAB/2019 z dnia 30 września 2019 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawska) wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4122W (ul. Południowa) wynikającą z przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Zielonki Parcele gmina Stare Babice.
2. Podstawowe parametry określające wielkość zadania oraz przyjęte rozwiązania projektowe:
1) obszar realizacji:
a) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawska) na odcinku od km 11+052 do km 11+222 w miejscowości Zielonki Parcele,
b) przebudowa drogi powiatowej nr 4122W (ul. Południowa) wynikająca z przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Zielonki Parcele,
2) charakterystyka skrzyżowania i dróg:
a) skrzyżowanie podlegające przebudowie jest skrzyżowaniem zwykłym z trzema wlotami,
b) droga wojewódzka nr 580 (ul. Warszawska) jest drogą o szerokości ok. 7 m jednojezdniową, dwukierunkową (z wydzielonym pasem do skrętu w lewo od strony wschodniej przed skrzyżowaniem z ul. Południową ułatwiający relację skrętu w ul. Południową)
c) droga powiatowa nr 4122W (ul. Południowa) jest drogą o szerokości ok. 6 m jednojezdniową, dwukierunkową
3) zmiany drogowe wprowadzone w obrębie skrzyżowania:
a) przebudowa skrzyżowania,
b) budowa wysp kanalizujących ruch,
c) wykonanie przejść dla pieszych,
d) budowa przejazdu dla rowerów przez ul. Południową
e) przebudowa ciągów pieszo-rowerowych
4) Konstrukcja jezdni (asfaltowa)
a) warstwa ścieralna SMA 11 – 4 cm;
b) warstwa wiążąca AC 22 W PMB 25/55-60 – 10 cm;
c) warstwa podbudowy AC WMS 16P- 15 cm;
d) warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie – 20 cm;
e) warstwa mrozoochronna o grubości:
- 15 cm dla podłoża kategorii G1, G2
- 25 cm dla podłoża kategorii G3
- 35 cm dla podłoża kategorii G4
5) Konstrukcja jezdni (z kostki kamiennej rzędowej) - konstrukcja pierścienia ronda
a) granitowa kostka rzędowa gr. 18cm (spoiny wypełnione żywicą epoksydową na głębokość min. 6 cm)
b) podsypka cem/piaskowa 1:4 – 5cm
c) podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 - 10cm
d) podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa – gr. 20 cm
e) podłoże G1 lub
- warstwa mrozoochronna gr.10 cm dla G2; G3
- warstwa mrozoochronna gr.20 cm dla G4
6) Konstrukcja nawierzchni betonowej zatoki autobusowej
a) beton B-40 nawierzchniowy gr 22 cm
b) warstwa antyspękaniowa z geowłókniny o parametrach 450- 550g/m2
c) podbudowa z chudego betonu C8/10 – 20 cm
d) warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie – gr. 15 cm;
e) podłoże G1 lub
- warstwa mrozoochronna gr.10 cm dla G2; G3
- warstwa mrozoochronna gr.20 cm dla G4
7) Konstrukcja zjazdów indywidualnych (z kostki betonowej)
a) betonowa kostka brukowa fazowana kolor czerwony gr. 8cm
b) podsypka cem/piaskowa 1:4 - 3cm
c) warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie – 20 cm
d) podłoże G1 lub
- warstwa mrozoochronna gr.10 cm dla G2; G3
- warstwa mrozoochronna gr.20 cm dla G4
8) Konstrukcja chodnika
a) betonowa kostka brukowa fazowana gr. 6 cm
b) podsypka cem/piaskowa 1:4 – 3 cm
c) podłoże G1 lub
- warstwa mrozoochronna gr.10 cm dla G2; G3
- warstwa mrozoochronna gr.20 cm dla G4
9) Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego
a) betonowa kostka brukowa fazowana gr. 8 cm
b) podsypka cem/piaskowa 1:4 – 3 cm;
c) warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie – 10 cm
d) podłoże G1 lub
- warstwa mrozoochronna gr.10 cm dla G2; G3
- warstwa mrozoochronna gr.20 cm dla G4
10) Konstrukcja nawierzchni wysp rozdzielających
a) betonowa kostka brukowa fazowana kolor czerwony – 8 cm
b) podsypka cem/piaskowa 1:4 – 3 cm
c) warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie – 15 cm
d) podłoże G1 lub
- warstwa mrozoochronna gr.10 cm dla G2; G3
- warstwa mrozoochronna gr.20 cm dla G4
11) Konstrukcja opaski z kostki kamiennej
a) brukowa kostka kamienna gr. 8 cm
b) podsypka cem/piaskowa 1:4 – 3 cm
c) warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie – 15 cm
d) podłoże G1 lub
- warstwa mrozoochronna gr.10 cm dla G2; G3
- warstwa mrozoochronna gr.20 cm dla G4
12) Projektowana zabudowa wyspy środkowej ronda.
a) brukowa kostka kamienna gr. 8 cm
b) podsypka cem/piaskowa 1:4 – 3 cm
c) podłoże G1 lub
- warstwa mrozoochronna gr.10cm dla G2; G3
- warstwa mrozoochronna gr.20 cm dla G4
13) Krawężnik uliczny betonowy
Krawężnik betonowy o wymiarach: 20x30x100 cm w/g.BN-80/6775 - 03.04. na ławie betonowej z oporem o wymiarach 33x35 cm, beton C12/15 (Beton B15) wg PN-B-06250. Krawężnik w rejonie przejścia dla pieszych należy obniżyć
14) Obrzeże chodnikowe
Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm wg BN-80/6775-03.04. na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm
15) Krawężnik uliczny kamienny
Krawężnik kamienny o wymiarach: 20x30x100 cm w/g.PN-EN 1343:2003 na ławie betonowej z oporem o wymiarach 33x35 cm, beton C12/15 (Beton B15) wg PN-B-06250. Skos krawężników 4/12 cm
16) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawska) z drogą powiatową (ul. Południowa) w miejscowości Zielonka oraz specyfikacji technicznych w szczególności:
a) budowa kanałów deszczowych o łącznej długości 138 m, średnicy Dz 200 x 5,9 z rur PVC SN8 łączone na uszczelki gumowe,
b) montaż 5 studzienek betonowych osadnikowych o średnicy 0,6 m z kinetami dostosowanymi do łączonych rurociągów,
c) montaż 3 studzienek z tworzywa Dz 425;
17) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu branży telekomunikacyjnej oraz specyfikacji technicznej w szczególności:
a) nastawienie studni SKMP-3 na istniejącym ciągu kanalizacji kablowej,
b) montaż studni kablowej SKR-1
c) budowa kanalizacji kablowej o długości 33 m,
d) rozbiórka istniejącej instalacji;
18) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu elektrycznego sieci NN i SN, warunków usunięcia kolizji GR/PP/JK/1034/2018 oraz specyfikacji technicznych w szczególności:
a) demontaż istniejącej linii napowietrznej NN o długości 78 m,
b) rozbiórka 3 istniejących słupów linii NN wraz z uzbrojeniem i osprzętem,
c) budowa 3 nowych słupów linii NN wraz z osprzętem,
d) budowa nowej linii napowietrznej NN o długości 69 m,
e) przebudowa (skrócenie o 12 m i przełożenie po nowej trasie) linii SN;
19) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu oświetlenia ulicznego oraz specyfikacji technicznych w szczególności:
a) demontaż istniejącej linii napowietrznej NN oświetlenia ulicznego – 157 m,
b) demontaż istniejących słupów oświetleniowych (4 szt.) i opraw (8 kpl.),
c) budowa latarni (15 szt.),
d) budowa linii kablowej NN oświetlenia o długości 327 m,
e) demontaż opraw na istniejących słupach linii napowietrznej NN;
UWAGA! Zamawiający posiada słupy L1, L2, L3/1, L4, L5, L6/2, L7, L8 – 8 szt. słupów. Słupy te zostaną przekazane Wykonawcy do wbudowania.
20) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności nie ujętych w projekcie oświetlenia ulicznego a związane z konieczną przebudową istniejącej linii oświetlenia w ul. Południowej wraz z wykonaniem oraz uzgodnieniem niezbędnej dokumentacji technicznej,
21) przestawienie obiektu kultu religijnego,
22) badania archeologiczne zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1233/2018 z dnia 26 września 2018 r.
3. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej tj. projekcie drogowym, projekcie kanalizacji deszczowej, projekcie instalacji telekomunikacyjnej, projektach elektrycznych, projekcie stałej organizacji ruchu, przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych i obejmuje wykonanie m.in. następujących robót oraz czynności:
1) opracowanie planu BIOZ;
2) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej uzgodnieniem i wprowadzeniem na terenie budowy,
3) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu drogowego, projektu stałej organizacji ruchu oraz specyfikacji technicznych w szczególności:
a) przebudowę skrzyżowania,
b) wykonanie robót rozbiórkowych w tym ogrodzeń, murów, cokołów i bram wjazdowych,
c) budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
d) budowę zjazdów do posesji,
e) wykonanie stałej organizacji ruchu,
f) wykonanie zieleni drogowej,
g) wykonanie ogrodzeń i bram wjazdowych,
h) regulację urządzeń podziemnych,
i) wycinka drzew oraz usunięcie karp,
j) przeniesienie kapliczki;
4) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu budowy kanalizacji deszczowej;
5) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu branży telekomunikacyjnej;
6) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu elektrycznego sieci NN i SN;
7) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu oświetlenia ulicznego
8) uporządkowanie terenu wykonywania robót;
9) pełną obsługę geodezyjną zadania inwestycyjnego w szczególności tyczenie oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
10) kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy w zakresie całego zadania inwestycyjnego oraz wykonywanie wszystkich czynności wynikających z decyzji nr 638/SAAB/2019 z dnia 30 września 2019 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawska) wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4122W (ul. Południowa) wynikającą z przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Zielonki Parcele gmina Stare Babice, decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1233/2018 z dnia 26 września 2019 r., ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. D. U. z 2018 r. poz. 963) a także innych przepisów prawa mających zastosowanie w danym przedmiocie umowy;
11) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – dokumentacja powykonawcza (w tym dokumentacje poszczególnych branż) musi zawierać co najmniej:
a) projekty budowlano – wykonawcze będące załącznikiem do pozwolenia na budowę lub załącznikami do zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
b) protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i po jego zakończeniu,
c) atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy,
d) protokoły częściowe odbioru robót,
e) dziennik budowy i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp.,
f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (wszystkich branż);
12) złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania drogi i uzyskanie klauzuli o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 32
Stare Babice 05-082
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Stare Babice
Rynek 32
Stare Babice 05-082
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się