Usługa ręcznego sortowania odpadów na linii sortowniczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ręcznego sortowania odpadów segregowanych i niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych o kodach z grupy 15 i 20 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) w instalacji Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Kozodrzy (linia sortownicza).
Usługa obejmuje :
a/ wstępną segregację odpadów oraz przygotowanie odpadów do załadunku na placu rozładunkowym (rozcinanie i opróżnianie worków z opadami mające na celu usprawnienie dalszego procesu segregacji, ręczne wybieranie makulatury, szkła mix i innych odpadów
w uzgodnieniu z Zamawiającym), ręczny załadunek pozostałych odpadów na linię, usuwanie odpadów utrudniających pracę urządzeń oraz taśmociągów, a także prace związane
z utrzymaniem czystości i porządku na stanowisku pracy, na terenie zakładu
i w jego otoczeniu;
b/ ręczne sortowanie polegające na wybieraniu na linii sortowniczej asortymentu (takiego jak: opakowania z tworzyw sztucznych, folia, makulatura, szkło, aluminium i innych materiałów wskazanych przez Zamawiającego) z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na linii sortowniczej oraz innych odpadów gromadzonych selektywnie
i wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia
1.Wykonawca zobowiązany jest do sortowania odpadów na linii sortowniczej na
6 stanowiskach w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 20:30, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość zmiany godzin pracy.
2. Łączna ilość roboczogodzin pracy wynosi 10 920. Zamawiający może zmniejszyć wielkość zamówienia w trakcie trwania umowy, w tym liczbę roboczogodzin oraz liczbę stanowisk pracy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na uzasadnione potrzeby Zamawiającego,
w szczególności w przypadku zmniejszenia ilości odpadów segregowanych na linii sortowniczej, zmiany organizacji pracy instalacji, przestojów technologicznych wynikających z awarii, przebudowy lub remontów instalacji, a także w przypadku wystąpienia zdarzenia nagłego, nieprzewidzianego uniemożliwiającego przyjęcie i zagospodarowanie odpadów.
W przypadku zmniejszenia wielkości zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu, a rozliczenie usługi będzie odbywać się na podstawie faktycznie przepracowanych roboczogodzin. O zamiarze zmniejszenia wielkości zamówienia Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Ostrów 225
Ostrów 39-103
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Usług Komunalnych
Ostrów 225
Ostrów 39-103
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się