Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne p.n.: „Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie”.

3.1.1 Wspólny Słownik Zamówień CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45314310-7 Układanie kabli
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45113000-2 Roboty na placu budowy
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

3.2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają n/w załączniki stanowiące dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót:

- Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża drogowa;
- Załącznik nr 10 do SIWZ – Tabela elementów rozliczeniowych - przedmiar;
- Załącznik nr 11 do SIWZ – Projekt wykonawczy;
- Załącznik nr 12 do SIWZ – Projekt stałej organizacji ruchu
- Załącznik nr 13 do SIWZ – Projekt tymczasowej organizacji ruchu

3.3 Informacje szczegółowe:

1) Dalszy opis przedmiotu zamówienia wraz z technologią wykonania robót budowlanych określony został w dokumentach opisanych w punkcie 3.3. SIWZ.

2) W ramach niniejszego zamówienia oraz ceny oferty Wykonawca zobligowany będzie do wykonania oraz zapewnienia:
a) sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy,
b) zgodnych z przepisami prawa warunków bhp i ppoż.,
c) w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowania robót podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność,
d) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,
e) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy,
f) przy realizacji zamówienia zagwarantowania, aby wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy posiadały dopuszczenie do obrotu oraz właściwe deklaracje zgodności z obowiązującymi w tym zakresie normami. Wykonawca, ww. dokumenty na żądanie Zamawiającego dostarczy przy odbiorze końcowym. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie posiadających ważnych certyfikatów,
g) wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zalecaniami inspektora nadzoru Zamawiającego, oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikacji, a także z pozostałymi załącznikami,
h) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) z dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

3) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezzwłocznie ma obowiązek informowania Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych ale i o przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić.

4) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w sposób jak najmniej utrudniający ruch drogowy. Ponadto przez cały okres realizacji robót budowlanych, należy utrzymać dojazd dla klientów i zaopatrzenia sklepów zlokalizowanych w ciągu przebudowywanej ulicy (np. Delikatesy Centrum, Żabka, itd.), jak również do sklepów korzystających z ulicy Krasińskiego jako główny dojazd (np. Netto, Bagietka, Witkowo). Zjazdy publiczne nie podlegają całkowitemu wyłączeniu, dopuszcza się jedynie częściowe ich wyłączenie. Jednak w przypadku konieczności tymczasowego zamknięcia dojazdu Wykonawca uzgodni z zainteresowanymi podmiotami termin wystąpienia utrudnień w ruchu oraz powiadomi o tym fakcie Inwestora. Wymaga się, aby Wykonawca, na ciągach jezdnych i pieszych, układał robocze pomosty lub stosował metody wykonania pozwalające na ruch pieszy i zapewniające dojście do budynków. Wszelkie spory mogące wyniknąć z powstałej sytuacji będą rozstrzygane na indywidualnych spotkaniach, przy udziale przedstawicieli Inwestora, inspektora nadzoru, Wykonawcy i mieszkańców.

5) Wykonawca zobowiązany jest również do zamieszczania w prasie lokalnej i na portalach społecznościowych informacji o planowanych zmianach w organizacji ruchu.

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie zobowiązany jest do oznakowania oraz zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót na czas ich realizacji, na podstawie przekazanego przez Zamawiającego projektu tymczasowej organizacji ruchu. Aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu leży w gestii i na koszt Wykonawcy.

7) Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót.

8) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych zakupionych przez siebie.

9) Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą (zgodną z wymogami zawartymi w STWiOR), aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy robót.

10) Wykonawca, w przypadku wystąpienia awarii urządzeń (sieci wodociągowej, gazowej etc.), zobowiązany jest do niezwłocznego jej usunięcia (w uzgodnieniu z zarządcą sieci), w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od wystąpienia awarii. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia awarii na koszt Wykonawcy w przypadku braku podjęcia robót związanych z usuwaniem awarii przez Wykonawcę.

11) Materiały pochodzące z rozbiórki elementów dróg Wykonawca przetransportuje na własny koszt i zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z przedmiarem, z wyjątkiem znaków pionowych oraz destruktu bitumicznego, które stanowią materiał Zamawiającego i zostaną przetransportowane we wskazane przez Zamawiającego miejsce, na koszt Wykonawcy.

12) Drewno pochodzące z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Powiatu Gryfińskiego, według obowiązujących aktualnie cen (stan na dzień ogłoszenia przetargu) na terenie Nadleśnictwa Gryfino. Szczegółowy obmiar brakarski określony zostanie przez Zamawiającego w trakcie realizacji prac. Pozostałości po wycince takie jak gałęzie, zrębki itp. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

13) W trakcie prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej dostawy wody, energii oraz odbiorów nieczystości ciekłych i umożliwienia odbioru nieczystości stałych jeśli jego prace będą miały wpływ na możliwość realizacji w/w dostaw/usług.

14) Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być włączony w cenę oferty.

15) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

16) Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dokumentów, potwierdzających, że wbudowane materiały zgodne są z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

17) Wykonawca przygotuje oraz złoży u Zamawiającego podczas odbioru końcowego robót (2 kpl. w formie pisemnej trwale spięte oraz 2 kopie zapisane na nośniku CD) wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a w szczególności:
a) protokoły z badania materiałów,
b) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,
c) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,
d) projekt powykonawczy,
e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (zgodną z wymogami w STWiOR),
f) pozostałe dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia realizacji robót.
g) protokół z przeglądu zwieńczeń studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Wszystkie dokumenty o których mowa powyżej (lit. a-g) mają być uporządkowane, a ich wersja papierowa ma być tożsama z wersją zapisaną na nośniku CD (taka sama numeracja i nazewnictwo).

18) Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru wgląd w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia.

19) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania, opracuje w 2 egzemplarzach Program Zapewnienia Jakości (PZJ), który będzie musiał być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i przekazany dla Zamawiającego.

20) Wykonawca zobowiązuje się udostępnić teren budowy gestorom sieci (wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej, energetycznej, gazowej) w ustalonym i określonym terminie w przypadku konieczności jej wymiany, naprawy lub modernizacji. Wykonawca nie będzie z tego tytułu rościł żadnego dodatkowego wynagrodzenia oraz nie będzie to stanowiło podstaw do przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Każdorazowe wejście na plac budowy gestora będzie szczegółowo uzgadniane z Wykonawcą, Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i gestorem sieci.

21) Po zakończeniu przez Wykonawcę robót objętych niniejszym zamówieniem, w przypadku chęci wykonania przyłączy infrastrukturalnych lub naprawy sieci przez „osoby trzecie”, Wykonawca zostanie zwolniony z udzielenia gwarancji na wykonane roboty, na odcinku, na którym prace te będą wykonywane. Na takim obszarze gwarancja będzie obowiązywać inwestora lub Wykonawcę tych prac.

3.4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

3.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w podziale na części.

3.6. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi.
Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne.

3.7. Na cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji – minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru lub więcej – w przypadku chęci uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych punktów przyznawanych w ramach jednego z kryteriów oceny ofert tj. gwarancja (rozdział 13 pkt 13.1. SIWZ). Okres rękojmi będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

3.8. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 czynności związane z obsługą ciężkiego sprzętu budowlanego tj. m.in.: koparka, ładowarka, koparko-ładowarka, frezarka, rozkładarka mas bitumicznych;
 czynności związane z układaniem nawierzchni z masy bitumicznej;
 czynności związane z robotami brukarskimi;
 czynności związane z układaniem rur kanalizacji deszczowej;
 czynności związane z układaniem linii energetycznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Sprzymierzonych 4
Gryfino 74-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Gryfiński
ul. Sprzymierzonych 4
Gryfino 74-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się