Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. na okres 36 miesięcy

» Opis zapytania

1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu Zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): CPV 09.13.51.00-5 – olej opałowy.
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach w okresie
36 miesięcy.
3. Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia wynosi: 120.000,00 litrów w ramach zamówienia podstawowego oraz ewentualnie poszerzenie zamówienia o: 24.000,00 litrów w ramach 20% prawa opcji (o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy PZP) – zakres fakultatywny tj. uprawnienie Zamawiającego do rozszerzenia zamówienia podstawowego o wskazany zakres w przypadku zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego w okresie 36 miesięcy.
4. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia może, ale nie musi skorzystać z prawa opcji. Realizacja dostaw z prawa opcji nastąpi na wniosek Zamawiającego po przekroczeniu szacunkowej ilości przedmiotu zamówienia podstawowego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.
5. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż podana szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia w ramach zamówienia podstawowego jest wielkością prognozowaną i w zależności od panujących warunków atmosferycznych i potrzeb Zamawiającego może ulec również zmniejszeniu maksymalnie do -20%. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu ograniczenia zużycia przez Zamawiającego szacunkowej ilości przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający oświadcza, iż zamówiony i dostarczony olej opałowy będzie w całości wykorzystywany do celów opałowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
7. Wymagania jakościowe zamawianego oleju opałowego zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2011:
1) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg;
2) gęstość w temperaturze 15°C nie wyższa niż 0,860 g/ml;
3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm²/s;
4) zawartość siarki nie więcej niż 0,20% (m/m);
5) temperatura zapłonu nie niższa niż 56°C;
6) temperatura płynięcia nie wyższa niż -20°C;
7) zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg;
8) pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej nie więcej niż 0,3% (m/m);
9) pozostałość po spopieleniu nie wyższa niż 0,01% (m/m);
10) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg;
11) barwa czerwona – ocena wizualna.
8. Na potwierdzenie spełnienia na dostarczony olej opałowy w/w parametrów, do każdej dostawy każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo jakości potwierdzające wymagane parametry oleju.
9. Realizacja dostaw oleju opałowego będzie odbywać się sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.
10. W zależności od swoich bieżących potrzeb, Zamawiający w trakcie trwania umowy będzie składał Wykonawcy jednostkowe zamówienia na dostawę oleju opałowego.
11. Dostawy przedmiotu umowy będą odbywać się specjalistycznym pojazdem transportowym Wykonawcy wyposażonym w zalegalizowany układ do pomiaru oleju opałowego. Zamawiający
ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.
12. Miejscem dostawy oleju opałowego będzie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, powiat ełcki, gmina Ełk.
13. Zamawiający posiada dwie kotłownie, do których będzie dostarczany przedmiot zamówienia:
1) kotłownia w budynku administracyjnym (numer identyfikacyjny miejsca: PLC001), wyposażona w 4 zbiorniki o pojemności po 1 000 litrów każdy;
2) kotłownia w hali demontażu odpadów wielkogabarytowych w budynku socjalnym sortowni (numer identyfikacyjny miejsca: PLC002), wyposażona w 12 zbiorników o pojemności po 1 000 litrów każdy ze zbiorników.
14. Jednorazowa dostawa oleju opałowego będzie mieściła się w przedziale od 2 000 do 4 000 litrów dla kotłowni w budynku administracyjnym oraz w przedziale od 8 000 do 12 000 litrów dla kotłowni
w hali demontażu odpadów wielkogabarytowych w budynku socjalnym sortowni, w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
15. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego, wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa, na wzorze formularza stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ.
16. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem oleju opałowego.
17. Dostarczana ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15°C
i potwierdzona będzie każdorazowo „Protokołem odbioru jednostkowej dostawy”, według wzoru formularza stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ wraz z komunikatem potwierdzającym zgłoszenie przewozu i nadanie numeru referencyjnego.
18. W toku realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu Zamawiający rozliczać się będzie za faktycznie wykonane dostawy w oparciu o cenę jednostkową netto Producenta oleju opałowego obowiązującą w dniu dostawy, z uwzględnieniem stałego, niezmiennego przez okres obowiązywania umowy upustu, bądź też stałej, niezmiennej przez okres obowiązywania umowy marży, wyrażonej/go w złotych netto zadeklarowanej/go w ofercie.
19. Wykonawca zobowiązany jest do przewozu towaru, w tym każdorazowo przesyłania jego zgłoszenia do tzw. „rejestru zgłoszeń”, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie
z wszystkimi wytycznymi określonymi w Ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 859)
i rozporządzeniami wykonawczymi do niniejszej ustawy.
20. Zamawiający jako podmiot odbierający zobowiązany jest do uzupełnienia zgłoszenia przewozu o informację o odbiorze towaru, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Siedliska 77
Ełk 19-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY sp. z o.o.
Siedliska 77
Ełk 19-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się