Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska Etap II w km 9+475-9+645

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska Etap II w km 9+475-9+645ą”, w skład której wchodzi wykonanie następującego zakresu robót:
1) Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna,
2) Odwodnienie – wody opadowe po stronie prawej z jezdni i chodnika zostaną zebrane do ścieku przykrawężnikowego wykonanego z kostki betonowej, następnie spłyną do wpustów ulicznych posadowionych na studzienkach wodno-ściekowych z osadnikiem i poprzez przykanaliki zostaną wprowadzone do studni rewizyjnych wybudowanych na kanale. Na odcinku od wylotu z kanalizacji do rowu odpływowego zostanie wykonany rów umocniony korytkami ściekowymi betonowymi oraz ażurami. W celu uregulowania odwodnienia po stronie lewej wykonać na kanale studnie rewizyjno- ściekowe z osadnikiem które przejmą wodę z rowu przydrożnego, który należy umocnić korytkami ściekowymi,
3) Zjazdy - Po wykonanym korytowaniu wykonać podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego grubości 30 cm następnie podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm. Po wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej grubości 3 cm ułożyć nawierzchnię zjazdu z kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej grubości 8 cm.
4) Krawężniki i obrzeża - Na wykonanej ławie betonowej z oporem ułożyć obrzeża wibroprasowane 8*30 oraz krawężniki 15*30 a na wjazdach krawężniki najazdowe i skośne.
5) Chodnik - Po wykonanym korytowaniu wykonać podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego grubości 20 cm następnie podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa łamanego grubości 15 cm. Po wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej grubości 3 cm ułożyć nawierzchnię chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grubości 6 cm.
6) Poszerzenie jezdni - Wykonać koryto pod poszerzenie jezdni i pod ściek przykrawężnikowy. Wykonać podbudowę pomocniczą z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa łamanego grubości 26 cm, warstwę wiążącą AC16W grubości 5 cm, warstwę ścieralna AC11S grubości 4 cm ułożyć również na sfrezowanej części istniejącej nawierzchni. Łączenie zalać emulsją asfaltową.
7) Roboty wykończeniowe i towarzyszące - Za obrzeżem wykonać nasyp z ziemi i wykonać humusowanie i obsianie trawą. Humusowanie i obsianie trawą wykonać również po stronie lewej porządkując teren po wykonanej kanalizacji. Dokonać oczyszczenia lewostronnego rowu.
8) Transport materiałów inwestora z miejsca składowania do miejsca wbudowania - Część materiałów do wykonania inwestycji tj. kostka brukowa, krawężniki, obrzeża rury PP średnicy 40 cm, wpusty ściekowe, włazy kanałowe, kruszywo łamane należy przetransportować na miejsce realizacji inwestycji, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji zadania palety z kostki należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
9) Dokumentacja projektowa obejmuje zakres większy niż przewidziany do realizacji, dlatego też na potrzeby niniejszego postępowania, pod pojęciem „dokumentacja projektowa” uznawana będzie ta część dokumentacji, która dotyczy realizowanego zakresu.

UWAGA:
We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
w Załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta, dostawcę lub nazwę własną materiałów, urządzeń, sprzętów, dodaje w ślad za projektantem zapis „lub równoważne
o porównywalnych parametrach”, zezwalając na składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy pzp. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty.

2. Ponadto szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia Zamawiający opisuje:
a) Dokumentacją projektową- stanowiącą Załącznik nr 5 do siwz
b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)- stanowiącym Załącznik nr 6 do siwz,
c) Projektem umowy, stanowiącym Załączniki nr 7 do siwz.
3. Przedmiary robót posiadają jedynie charakter pomocniczy.
4. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację poszczególnych części zamówienia, jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu załączników do siwz, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.
5. Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, przedstawienia przez niego szczegółowego Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o Dokumentację projektową, Przedmiary robót, SST oraz ewentualną wizję lokalną przeprowadzoną przez Wykonawcę.
6. W umowie o roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego tak więc przedmiar robót ma na celu wyłącznie umożliwienie dokonania wyceny poszczególnych elementów robót.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.
9. Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w dokumentach wymienionych w ust. 2 oraz Rozdziale XVIII siwz.
10. Zamawiający:
1) wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji jakości na wykonany Przedmiot zamówienia, na okres co najmniej 36 miesięcy;
2) wymaga akceptacji bez zastrzeżeń warunków umowy podanych w załączonym projekcie umowy.
11. Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia do wykonania zamówienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych w zakresie:
 robót ogólnobudowlanych.
12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej stosowne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności w trakcie realizacji zamówienia, określone w pkt. 11, wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
14. Nie spełnienie powyższego warunku potraktowane zostanie jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie z art. 24 aa ust. 2 Pzp. Uchylanie się przez Wykonawcę od podpisania umowy, stanowić będzie również podstawę w oparciu o art. 46 ust. 5 pkt. 3 Pzp, do zatrzymania przez Zamawiającego wadium.
15. W przypadku przeprowadzenia kontroli zatrudnienia, w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży, zgodnie żądaniem Zamawiającego, każdy z osobna lub wszystkie razem niżej wymienione dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności,
w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami o których mowa powyżej są:
• poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 11, na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
• poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracowników, wykonujących czynności wskazane w pkt. 11, przez pracodawcę do ubezpieczeń,
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami.
16. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej
w § 10 projektu umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności.
17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
18. Zamawiający informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku żąda wskazania w formularzu ofertowym, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Kolejowa 7
Radłów 33-130
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Radłowie
ul. Kolejowa 7
Radłów 33-130
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się