„Prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach byłej szkoły w Radomyślu Wielkim”

» Opis zapytania

1. Zamówienie obejmuje: wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych polegających na likwidacji klatki schodowej, dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci i os. z niepełnosprawnościami w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim na potrzeby żłobka.
W budynku zostaną wykonane m.in.: roboty rozbiórkowe, stolarka, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna oraz wykonanie stropu nad pomieszczeniami.
W ramach podjętych prac pomieszczenia zostaną tak wykończone, aby:
-w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych możliwe było łatwe utrzymanie czystości, ściany do wysokości co najmniej 2 m będą pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych,
-pomieszczenia będą pomalowane nietoksycznymi farbami, zmywalnymi,
-okładziny sufitów oraz sufity podwieszone będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia,
- instalacja elektryczna będzie zabezpieczona przed dostępem dzieci,
-na grzejnikach zostaną zamontowane osłony, ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym.
Przystosowane pomieszczenia będą spełniały warunki lokalowe i sanitarne określone w Rozporządzeniu z dnia 10 lipca 2014 r oraz 8 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych.
Powierzchnia remontowanych pomieszczeń wynosi ok. 200 m2 i obejmuje 2 sale zabaw, pomieszczenie do leżakowania, szatnie, pomieszczenie sanitarno-higieniczne, miejsce przechowywania środków czystości.
Wykonawca wykona inwentaryzację powykonawczą podjazdu dla niepełnosprawnych.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Przedmiarze robót, Kosztorysach ofertowych, dokumentacji technicznej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiących cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 32
Radomyśl Wielki 39-310
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Radomyśl Wielki
Rynek 32
Radomyśl Wielki 39-310
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się