Wykonanie przebudowy drogi gminnej w Złotnikach

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Złotniki na działkach o numerach: 283, 294 oraz 327 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
• wykonanie prac przygotowawczych;
• profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni;
• wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywowej gr. 15 cm;
• wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną;
• wykonanie nawierzchni bitumicznej;
• wykonanie poboczy żwirowych;
• prace wykończeniowe i porządkowe.
2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, opis techniczny robót oraz mapki i przekrój stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania.
4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które kierują robotami budowlanymi oraz wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót - operatorów sprzętu i innych osób.
5. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi - 36 miesięcy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Okres gwarancji jest kryterium oceny w niniejszym postępowaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Lipowa 10
Juchnowiec Kościelny 16-061
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
Juchnowiec Kościelny 16-061
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się