Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynków nr 23 i 30 zlokalizowanych na terenie Zakładu Kynologii Policji w Sułkowicach.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynków nr 23 i 30 zlokalizowanych na terenie Zakładu Kynologii Policji w Sułkowicach.
2. Pełen zakres robót ujęty został w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wszystkie wbudowane wyroby budowlane winny posiadać stosowne atesty lub certyfikaty.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.
5. W nawiązaniu do art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone
dotrzymanie terminu zakończenia prac, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności
będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub w przypadku braku środków finansowych;
2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
6. Zamawiający informuje, iż w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu umowy, umowa może zostać
zmieniona.
7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać uprawnienia i aktualne obowiązujące decyzje, zezwalające na prace w zakresie demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest
(kod z katalogu odpadów: grupa i podgrupa 170601), a także posiadać aktywny wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO lub musi mieć podpisaną
umowę ze specjalistyczną firmą, która posiada ww. zezwolenia.
8. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej obiektu. Termin wizji należy uzgodnić z przedstawicielem Wydziału Inwestycji i Remontów.
9. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu prac polegających na demontażu eternitu do złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
10. Zamawiający zastrzega sobie, że całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć posiadanych na ten cel środków finansowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Zegrzyńska 121
Legionowo 05-119
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
ul. Zegrzyńska 121
Legionowo 05-119
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się