Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety III

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego w pakietach:
1. Rękawice nitrylowe niejałowe
2. Maseczki chirurgiczne jednorazowego użytku
3. Odzież jednorazowego użytku
4. Fartuch medyczny z mankietami niejałowymi
5. Odzież operacyjna jednorazowego użytku
6. Rękawice chirurgiczne specjalistyczne
7. Rękawice chirurgiczne bezpudrowe
8. Rękawice przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka
9. Akcesoria anestezjologiczne I
10. Akcesoria anestezjologiczne II
11. Maseczki FFP2
12. Maseczki FFP3
13. Zestaw ochrony biologicznej
14. Worek na zwłoki
15. Fartuchy chirurgiczne operacyjne grubsze jednorazowego użytku
16. Rękawice lateksowe
17. Fartuchy chirurgiczne operacyjne cienkie jednorazowego użytku
18. Druty Kirschnera i druty do wiązania odłamów kostnych
w asortymencie i ilości określonych w Załączniku nr 1 – formularzu cenowym. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3 materiały medyczne
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania opisane w załączniku nr 1 – ofercie cenowej oraz projekcie umowy, a nadto posiadać wpisy do odpowiednich rejestrów lub deklaracje zgodności lub inne dokumenty dopuszczające obrót oferowanych artykułów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w jednostkach Służby Zdrowia zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03).
3. Zamawiający dopuszcza oznakowanie wyrobów medycznych zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03).
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30% w ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji nie skorzysta. 2. Oferowany przedmiot musi spełniać wymagania podane w szczegółowej specyfikacji – załączniku nr 1 – formularzu cenowym, a nadto posiadać wpisy do odpowiednich rejestrów lub deklaracje zgodności lub inne dokumenty dopuszczające obrót oferowanych artykułów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w jednostkach Służby Zdrowia zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 12:40


» Lokalizacja

ul. Dąbrowskiego 10
Strzyżów 38-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Dąbrowskiego 10
Strzyżów 38-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się