„Budowa i przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą” - w części dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Gminy Dobrzyń nad Wisłą w części dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków. 2. Celem inwestycji jest budowa oczyszczalni ścieków, w tym budowa budynku technicznego oczyszczalni, budowa reaktora biologicznego; budowa osadników, budowa punktu zlewnego wraz z drogami, placami i infrastrukturą zewnętrzną oraz zmniejszenie oddziaływania oczyszczalni na stan powietrza atmosferycznego oraz doprowadzenie ścieków komunalnych odprowadzanych z aglomeracji do stanu i składu umożliwiającego ich wprowadzenie do środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymagany stopień oczyszczenia ścieków wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) dla RLM od 2000 do 9999. 3. W końcowej części wykonania oczyszczalni ścieków w czasie przełączenia oczyszczalni ze starej na nową prace muszą być prowadzone z zachowaniem ciągłości oczyszczania ścieków. 4. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących projektowanych obiektów: Ob. nr 1 - Pompownia ścieków surowych (z kratą koszową) Ob. nr 2 - Punkt zlewny na ścieki dowożone 2.1 Kontenerowa stacja zlewna 2.2 Płyta postojowa wozów asenizacyjnych Ob. nr 3 - Zbiornik uśredniający Ob. nr 4 - Budynek techniczny oczyszczalni - Pomieszczenie mechanicznego oczyszczania ścieków Ob. nr 5 - Wielokomorowy reaktor biologiczny (z wyposażeniem) - 2 ciągi technologiczne Ob. nr 6 - Osadnik wtórny 6.1 - Osadnik wtórny (pionowy) 6.2 - Osadnik wtórny (pionowy) Ob. nr 7 - Pompownia osadu Ob. nr 8 - Komora czerpna osadu pływającego Ob. nr 9 - Zbiornik osadu nadmiernego Ob. nr 10a – Budynek techniczny oczyszczalni - Pomieszczenie stacji dmuchaw Ob. nr 10b – Budynek techniczny oczyszczalni - Pomieszczenie szaf rozdzielczych i sterowniczych Ob. nr 11 - Budynek techniczny oczyszczalni - Pomieszczenia socjalno-biurowe Ob. nr 12 - Budynek techniczny oczyszczalni - Pomieszczenie stacji odwadniania i higienizacji osadu Ob. nr 13 - Budynek techniczny oczyszczalni - Wiata magazynowania odwodnionego osadu Ob. nr 14 - Budynek techniczny oczyszczalni - Stacja dozowania PIX Ob. nr 15.1 – Biofiltr kontenerowy Ob. nr 15.2 – Biofiltr kontenerowy Ob. nr 16 – (Zadaszony) plac z kontenerami • Obiekty kubaturowe Ob. nr 3. ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY - Pz=15,20m2 Ob. nr 5. REAKTOR - Pz=231,00m2 Obiekt towarzyszący reaktorowi – Stacja dozowania metanolu na płycie betonowej o wymiarach 320x1560cm Ob. nr 6.1. OSADNIK WTÓRNY - Pz=16,62m2 Ob. nr 6.2. OSADNIK WTÓRNY - Pz=16,62m2 Ob. nr 7. POMPOWNIA OSADU - Pz=12,92m2 • Na Budynek oczyszczalni o Pz=327,0 m2 składają się: Ob. nr 4 - Budynek techniczny oczyszczalni - Pomieszczenie mechanicznego oczyszczania ścieków Ob. nr 10a - Budynek techniczny oczyszczalni - Pomieszczenie stacji dmuchaw Ob. nr 10b - Budynek techniczny oczyszczalni - Pomieszczenie szaf rozdzielczych i sterowniczych Ob. nr 11 - Budynek techniczny oczyszczalni - Pomieszczenia socjalno-biurowe Ob. nr 12 - Budynek techniczny oczyszczalni - Pomieszczenie stacji odwadniania i higienizacji osadu Ob. nr 13 - Budynek techniczny oczyszczalni - Wiata magazynowania odwodnionego osadu Ob. nr 14 - Budynek techniczny oczyszczalni - Stacja dozowania PIX • Biofiltry Ob. nr 15.1_BIOFILTR - Pz= 17,14m2 Ob. nr 15.2_BIOFILTR - Pz= 17,14m2 • Drogi, dojścia, chodniki, place, parkingi - Obiekty place, drogi. PŁYTA BETONOWA POD CZĘŚCIĄ Bud. Oczyszczalni – Wiatą - P=47,52m² DROGI I PLACE MANEWROWE - P=1874,56m2 Ob. nr 16 Plac na kontenery stanowi składową utwardzonej nawierzchni oczyszczalni PLAC POŻAROWY o wymiarach 20x20m - P=400m2 • Mała architektura i inne drobne elementy zagospodarowania terenu. Ogrodzenie z dwuskrzydłową bramą rozwieraną - 258,50 mb Brama wjazdowa – dwuskrzydłowa rozwierana o szerokości 600 cm, h=173 cm • Obiekty inne. Ob. nr 1 POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH - Pz=5,30m2 Ob. nr 2.1 KONTENEROWA STACJA ZLEWNA - Pz=2,00m2 Ob. nr 2.2 (TACA NAJAZDOWA) PŁYTA POSTOJOWA WOZÓW ASENIZACYJNYCH - Pz=24,00m2 Ob. nr 8 KOMORA CZERPNA OSADU PŁYWAJĄCEGO - Pz=1,54m2 • Gospodarka zielenią. W ramach nasadzeń przewiduje się : - 11 szt. drzew liściastych - KLON POLNY NANUM - 5 szt. drzew iglastych - ŚWIERK ZWYCZAJNY - 20 szt. krzewów iglastych - CYPRYSIK LAWSONA - w formie żywopłotu, naprzemiennie odmiana o żółtych igłach i zielonych igłach - TRAWNIKI - P=1 874,56m2 - w wyznaczonych miejscach, z mieszanek nasion traw odpornych na suszę. • Projektowane sieci zewnętrzne uzbrojenia terenu. - elektryczne eN: zasilanie obiektu, oświetlenie terenu - elektryczne – niskoprądowe: instalacja telewizji przemysłowej CCTV (monitoring terenu i wybranych pomieszczeń) – kamery zainstalowane na słupach oświetleniowych i na ścianie budynku, instalacja AKPiA - Zasilanie w wodę: podłączenie do istniejącego wodociągu w80 - Kanalizacja deszczowa – ścieki z placów, ścieki z dachów - Kanalizacja technologiczna - kierowana poprzez zbiornik ścieków surowych do oczyszczalni ścieków - Kanalizacja sanitarna bytowa- projektuje się ujęcie ścieków sanitarnych bytowych z pomieszczeń socjalno-biurowych do projektowanej kanalizacji sanitarnej i dalej do kanalizacji technologicznej, poprzez pompownię ścieków surowych na teren oczyszczalni. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje również:  organizację placu budowy,  zabezpieczenie terenu budowy,  wykonanie niezbędnych badań i prób,  uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,  przeszkolenie pracowników oczyszczalni w zakresie obsługi urządzeń przez okres do 3 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót,  wykonanie innych robót wymaganych technologią  pełną obsługę geodezyjną. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów nowych i nieużywanych, stanowiących jego własność. Materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczeństwa, oraz powinny odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów. 7. Wykonawca przed zakończeniem robót zobowiązany jest opracować dokumentację rozruchową zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej i przedłożyć Nadzorowi Inwestorskiemu do przeglądu i zatwierdzenia przed rozpoczęciem prób końcowych dla poszczególnych etapów. Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni ścieków, Wykonawca opracuje dokumentację rozruchu dla każdego obiektu (lub grupy obiektów) w ramach kolejnych etapów (węzłów). 8. Wykonawca przed zakończeniem robót dostarczy kompletne instrukcje w języku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz obiektu jako całości zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera: • dokumentacja projektowa obejmująca projekt budowlany i projekt wykonawczy, • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST), • wzór umowy, • przedmiar robót - dokument pomocniczy. 10. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Szkolna 1
Dobrzyń nad Wisłą 87-610
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Dobrzyń nad Wisłą
Szkolna 1
Dobrzyń nad Wisłą 87-610
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się