Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń.

» Opis zapytania

Część I ogólna

1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
45233140-2 Roboty drogowe
kody pomocnicze:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
77314100-5 Usługi w zakresie trawników
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagów do odprowadzania wody burzowej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń”.

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej ul. Węglowej w Bieruniu.
Inwestycja polegać będzie na:
1) przebudowie drogi wewnętrznej ul. Węglowej o szer. zmiennej i dł. 406 m oraz budowie miejsc postojowych w jej ciągu;
2) przebudowie kanalizacji deszczowej;
3) budowie kanalizacji teletechnicznej;
4) przebudowie kolidującej sieci SN;
5) zabezpieczeniu sieci gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej i elektrycznej.

A) Zakres robót został określony w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i obejmuje w szczególności:
1. Roboty geodezyjne, w tym inwentaryzację istniejącego terenu w planie i w profilu.
2. Roboty drogowe – przygotowawcze, ziemne i nawierzchniowe.
3. Kanalizacja deszczowa.
4. Kanalizacja teletechniczna.
5. Przebudowa sieci sN.
6. Wykonanie oznakowania pionowego.
7. Zieleń.
8. Regulacje urządzeń istniejących.
9. Dokumentacja powykonawcza.
10. Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informującej o realizowanej inwestycji.
11. Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informującej o zrealizowanej inwestycji.


B) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach, stanowiących załączniki do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ):
1. Projekt budowlany.
2. Projekty wykonawcze.
3. Projekt budowlano-wykonawczy.
4. Projekt docelowej organizacji ruchu.
5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
6. Przedmiary robót.
7. Projekt tablic (wizualizacja) oraz sposób montażu tablic informacyjnych.

oraz w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ.
C) Dostępność dla osób niepełnosprawnych zagwarantowana zostanie poprzez wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z zachowaniem zasad, zgodnie z Ustawą o drogach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, tj.:
- podpory znaków drogowych usytuowane w sposób, który nie utrudnia użytkowania ciągu pieszo-jezdnego, w tym przez osoby niepełnosprawne.

D) Informacja o dofinansowaniu projektu:
Gmina Bieruń uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej
w miejscowości Bieruń” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a) ustawy pzp: jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

E) Warunki i wymagania.
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej, zgodnie z pkt. IV.2.3. SIWZ.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do całego przedmiotu umowy zrównanej z okresem rękojmi za wady wynosi min. 36 miesięcy, licząc od daty odbioru protokołu końcowego.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę (siłami własnymi Wykonawcy) kluczowych części zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia należy rozumieć: wykonanie robót drogowych w zakresie konstrukcji i nawierzchni wskazanych w działach od 1.4. do 1.6 przedmiaru robót.
F) Zamawiający nie przewiduje: dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej w rozumieniu ustawy pzp oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy, stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp, udzielenia zamówień na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 6 ,7 ustawy pzp.
G) Zamawiający przewiduje zastosowanie wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wymagania w tym zakresie zawiera wzór umowy.
H) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 14
Bieruń 43-150
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
Rynek 14
Bieruń 43-150
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się