"Zakup sprzętu komputerowego” w ramach zadania ”Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w ramach projektu „Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”. Zadanie finansowane ze środków z budżetu powiatu bielskiego i środków własnych Zamawiającego.
Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia ofert częściowych. Decydując się na część trzeba zrealizować ją w całości. Zamówienie obejmuje poniższe części:
Część I: (Zestaw komputerowy - 52 szt., Urządzenie wielofunkcyjne - 6 szt., Drukarka monochromatyczna - 7 szt., Czytnik kodów paskowych - 7 szt.)
Część II: (Serwer - 2 szt., Licencje dostępowe dla systemu operacyjnego - 110 szt., System kopii zapasowych - 1 szt., System ochrony sieci UTM - 1 szt., System ochrony UPS - 1 szt., Przełącznik LAN szkieletowy - 1 szt., Przełącznik LAN dystrybucyjny 24-portowy - 10 szt., Przełącznik LAN dystrybucyjny 48 portowy - 4 szt.)
Szczegółowy zakres dostaw zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. W/w dokumentacja jest załącznikiem do SIWZ oraz jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.szpitalpediatryczny.pl w zakładce PRZETARGI (profil nabywcy - www.szpitalpediatryczny.pl/zamowienia/news.php)
Opisane w dokumentacji postępowania przetargowego urządzenia, ich parametry i funkcjonalności są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego. Jeżeli w/w dokumentacja wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych albo oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych opisanych w dokumentacji. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.
Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach pod względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki linowe, konstrukcja),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f) standardów emisyjnych.
Na przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga minimalny 36 miesięczny okres gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W okresie gwarancji Wykonawca musi zapewnić wymagane przeglądy gwarancyjne bez dodatkowych opłat ponoszonych przez Zamawiającego.
Wykonawca celem potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ przedłoży do oferty zestawienie oferowanych urządzeń - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Sobieskiego 83
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
Sobieskiego 83
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się