Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach
Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm),
- rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej , ( Dz. U. z 2019 r., poz 594).
-Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm).
- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. ( lub równoważnych)
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 3 do SIWZ.
UWAGA:
a) Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją przetargową, a zaistniałe ewentualnie nieścisłości lub braki wyjaśnić z Zamawiającym na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
b) Ilekroć w dokumentacji przetargowej zostały wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów, należy przyjąć, że nie są one wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jedynie jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w załączonych Minimalnych wymaganiach techniczno - użytkowych – opis przedmiotu zamówienia.
c) W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
d) Za każdą nazwą własną producenta jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w dokumentacji przetargowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 09:45


» Lokalizacja

Piekary 8
Dobra 62-730
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Ochotnicza Straż Pożarna w Piekarach
Piekary 8
Dobra 62-730
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się