„Dostawa sprzętu gospodarczego ” – sprawa nr 36/2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętu gospodarczego, zgodnie
z wymaganiami, opisem przedmiotu zamówienia w asortymencie następująco:
1 Drabina dwustronna składana 2x3 st. - 5 szt. ;
2 Karnisz metalowy podwójny 1600MM - 42 kpl. ;
3 Kłódka atestowana KL.4 - 100 szt. ;
4 Kłódka KL.5 z certyfikatem NATO - 100 szt. ;
5 Komplet kłódek w systemie jednego klucza - 5 kpl. ;
6 Lustro łazienkowe oszlifowane bez oprawy 400x600MM - 50 szt. ;
7 Lustro wiszące oszlifowane bez oprawy 600X1200MM - 50 szt. ;
8 Mata podłogowa ochronna 1000x1400MM - 50 szt. ;
9 Wycieraczka chłonna 600x900MM - 10 szt. ;
10 Pojemniki modułowe do segregacji śmieci - 10 kpl.

►Miejsce dostawy: magazyn 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grupie, ul. Dworcowa 6A,
86-134 Grupa, gm. Dragacz.
►Opis przedmiotu zamówienia:
1) Dostarczony produkt powinien być fabrycznie nowy bez znamion użytkowania oraz być pełnowartościowy, kompletny, w pierwszej kategorii. Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe i właściwości określone przez Zamawiającego oraz producenta danego wyrobu oraz gwarantować funkcjonalność
i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.
2) Wyroby będące przedmiotem zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczone do Zamawiającego winny być jednakowe tj. o takich samych uwarunkowaniach technicznych, estetycznych, rodzaju
i kolorystyce, modelu i wzorze oraz właściwościach i funkcji dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia.
3) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta danego wyrobu, i/lub w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych.
4) Opakowania produktów winny być oznakowane w języku polskim oraz zawierać co najmniej znaki identyfikujące produkt (w szczególności znak towarowy lub markę producenta), numer katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu - o ile dotyczy danego produktu
5) Wykonawca powinien dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.
6) Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia na okres 24-miesięcy gwarancji, liczonej od dnia protokolarnego przyjęcia dostawy. Gwarancją objęte są wady fizyczne przedmiotu umowy powstałe
z przyczyn tkwiących w przedmiocie a w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym wyrobie
i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.
►Wykonawca powinien dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz zapewnić wniesienie dostarczonych produktów do pomieszczenia magazynu wskazanego przez pracownika Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy na warunkach określonych treścią zawartej umowy.
Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność
za dostawę i jakość przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają Ogólne Warunki Umowy.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Czwartaków 3
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały konstrukcyjne

» Dane nabywcy

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Czwartaków 3
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się