Remont ogrodzenia przy ul. Traugutta w Zgorzelcu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia przy ul. Traugutta 77b w Zgorzelcu – remont muru oporowego (ściany oporowej) ogrodzenia na terenie działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zgorzelec.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) rozebranie murowanych elementów ogrodzenia do poziomu zwieńczenia kamiennego cokołu;
2) rozebranie uszkodzonych murowanych słupków na odcinku z metalowym (ażurowym) wypełnieniem;
3) wykonanie remontu kamiennego cokołu na całej długości ogrodzenia polegającego na uzupełnieniu brakujących kamieni, uzupełnieniu spoin pomiędzy kamieniami, wbudowaniu w cokół sztywnego uzbrojenia (np. centrycznego rurowego) mocującego odtwarzane w dalszej kolejności murowane słupki, odtworzeniu elewacyjnych wklęsłych spoin;
4) odkopanie cokołu po stronie górnego naziomu, zależnie od stanu technicznego doziemnej powierzchni cokołu, wzmocnienie pionowe doziemne powierzchni współpracującym żelbetowym płaszczem, wbudowanie sączków odwadniających zasypkę gruntową za cokołem lub drenażu liniowego, wbudowaniu kamiennych czapek zwieńczających cokół;
5) wbudowanie nowej zasypki cokołów z gruntu o zdolnościach drenujących;
6) wyprofilowanie górnego naziomu w formie skarpy o nachyleniu w kierunku ogrodzenia lub wbudowanie przed ogrodzeniem kaskadowych prefabrykowanych palisad z gazonów kwiatowych;
7) odtworzenie zabytkowych słupków z ceramicznej cegły klinkierowej wokół wypuszczonego z cokołu sztywnego zbrojenia;
8) wbudowanie kamiennych lub klinkierowych czapek zwieńczających murowane słupki ogrodzenia;
9) wypełnienie spoiwem elewacyjnym powierzchni z elementów kamiennych i cegły ceramicznej;
10) wbudowanie ażurowych metalowych wypełnień odtwarzanego ogrodzenia o konstrukcji i architekturze nawiązującej do zachowanych historycznych przęseł wypełnienia w dalszej części ogrodzenia.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ w skład, której wchodzą:
1) ekspertyza techniczna,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) informacja BIOZ,
4) pozostałe dokumenty i uzgodnienia,
5) przedmiar robót.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 3 stanowią dokumenty, które wraz z umową (projektem umowy) należy rozpatrywać łącznie. Ww. dokumenty wzajemnie się uzupełniają. Wszystkie roboty budowlane i inne czynności ujęte w powyższych dokumentach winny być traktowane tak, jakby były użyte w każdym z wymienionych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i czynności przewidzianych w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia.
Załączony do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiar robót stanowi dokument poglądowy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 31 ustawy Pzp.
5. Rozwiązania równoważne:
a) W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostaną znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
b) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym;
c) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane zostały wskazania dotyczące określonej marki, znaku towarowego, producenta, dostawcy, materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp oznacza to, że Zamawiający użył powyższych określeń, jako przykładowych i pomocniczych.
d) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót budowlanych zgodnie z dokumentacją, o której mowa w pkt 4 niniejszego Rozdziału oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentach niniejszego postępowania.
e) Opis oferowanych rozwiązań równoważnych winien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy i jednoznaczny, aby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne rozwiązania muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
6. Podwykonawstwo:
1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców - zgodnie z treścią Formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
2) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy Pzp, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ.

7. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę - wszystkich osób, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności polegające na bezpośrednim wykonywaniu robót w zakresie budownictwa, tj. prace fizyczne pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wskazanym - polegające na:
a) wykonywaniu robót ogólnobudowlanych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, a wynikających z zakresu robót budowlanych (pkt 4 ppkt 1 rozdziału IV SIWZ);
b) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie, tj.: przenoszenie materiałów budowlanych, sprzątanie terenu budowy.
Powyższy wymóg nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac – zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczącą art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
2) Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące ww. czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności.
3) W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie (własne lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby.
4) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ.
8. Okres gwarancji:
1) Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesięcy.
2) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego z klauzulą „odbieram”.
3) Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy, konserwacje czy inne czynności serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń, itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione w cenie oferty.
4) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania dłuższego niż minimalny wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIII SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Domańskiego 7
Zgorzelec 59-900
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domańskiego 7
Zgorzelec 59-900
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się