Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica w miejscowości Brzeźnica, Pustków

» Opis zapytania

4Przedmiotem zamówienia jest:
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica w miejscowości Brzeźnica, Pustków
Zakres robót określony został w Kosztorysie ofertowym (Rozdział III SIWZ), Przedmiarze robót (Rozdział IV SIWZ), Dokumentacja Techniczna (Rozdział V SIWZ) oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Rozdział VI SIWZ). Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi za wady na okres minimum 3 lat.
4.4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić organ ruchu, zarząd drogi i Komendę Wojewódzką Policji o dacie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, zatwierdzonej przez organ ruchu zachowując 7-mio dniowy termin wyprzedzający. Przedmiotowe powiadomienie z zachowaniem wskazanego terminu wyprzedzającego dotyczy każdorazowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wprowadzenia stałej organizacji ruchu.
Wykonawca poza opracowaniem na swój koszt wymaganych projektów organizacji ruchu zobowiązany jest do:
 likwidacji oznakowania robót po ich zakończeniu,
 usunięcia z korony drogi maszyn drogowych i urządzeń w czasie przerw w prowadzonych pracach lub dokonania zabezpieczenia w sposób akceptowany przez Nadzór (Inspektora) przy realizacji robót „pod ruchem”,
 poinformowania mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą, usługową, media lokalne, Policję, Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, przewoźników transportu drogowego w tym transportu osobowego, sztab kryzysowy, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, portale internetowe itp. w rejonie robót o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym poprzez przekazanie informacji w sposób powszechnie dostępny (np. tablice ogłoszeń, strony internetowe, zebrania mieszkańców w gminie, parafii, przekazy mediów lub inny sposób zwyczajowo przyjęty) wraz z udokumentowaniem takiego działania,
 współdziałania z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robót w zajętym pasie drogowym,
 przewidzenia prowadzenia prac w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy celem skrócenia czasu występowania utrudnień,
 zapewnienia realizacji w terminie ważności zatwierdzonych projektów organizacji ruchu jednocześnie z utrzymywaniem i nadzorowaniem zgodności wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem oraz kompletnością i czytelnością oznakowania.
Teren niezbędny do realizacji robót (który będzie przekazany Wykonawcy protokołem przekazania placu budowy) na czas realizacji robót będzie w utrzymaniu Wykonawcy.
Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 4.6 Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności:
a) Kosztorysem ofertowym (Rozdział III SIWZ),
b) Przedmiarem robót (Rozdział IV SIWZ)
c) Dokumentacją Techniczną (Rozdział V SIWZ)
d) Istotnymi Postanowieniami Umowy (Rozdział VI SIWZ),

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.06.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się