"Remont powodujący ulepszenie parametrów techniczno–użytkowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza w 2020 r."

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest "Remont powodujący ulepszenie parametrów techniczno–użytkowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza w 2020 r." zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, w przedmiarze robót, oraz dokumentacji przetargowej.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania częściowe:

Zadanie częściowe nr 1:
"Remont powodujący ulepszenie parametrów techniczno-użytkowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Gołcza w 2020 r. – Część III".
Zakres robót obejmuje:
– Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czaple Wielkie w km 0+000-0+405 (dz. 513),
– Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krepa (dz. 586) i Celiny Przesławickie (dz. 243/1) w km 0+000-0+570

Zadanie częściowe nr 2:
"Remont powodujący ulepszenie parametrów techniczno-użytkowych dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza w 2020 r."
Zakres robót obejmuje:
– Remont drogi gminnej w m. Ulina Wielka (dz. 640) w km 0+010-0+675
– Remont drogi gminnej w m. Wysocice-Wesółka (dz. 572) w km 0+000-0+610,

Podział przedmiotu zamówienia na dwie części oznacza, że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia lub na wszystkie części zamówienia. Na każdą z części podpisana zostanie odrębna umowa.

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa, w szczególności:
1) Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 8 do SIWZ,
2) Przedmiar robót – Załącznik Nr 9 do SIWZ,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ,


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Gołcza 80
Gołcza 32-075
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Gołcza
Gołcza 80
Gołcza 32-075
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się