Zakup energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2021 r.”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach.

Całkowite szacunkowe zużycie energii w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2021 r. wynosi 4 001 MWh. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz projekt umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) wraz z zał. nr 1 (wykaz obiektów zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

2. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych:
1) W przypadku obowiązywania umów kompleksowych, wykonawca zobowiązany jest do złożenia w imieniu zamawiającego (odbiorcy) stosownych oświadczeń
o rozwiązaniu umów kompleksowych ze skutkiem na dzień poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1 do SIWZ kolumna „Okres dostaw”).
2) W przypadku posiadania terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1 do SIWZ kolumna „Okres dostaw”).
3. W Załączniku nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nabywca / Dane korespondencyjne do wysyłki faktur” wskazano dane i adres Nabywcy do przesyłania faktur. Ostateczne dane dotyczące wystawiania i dostarczania faktur zawarte zostaną w Umowie sprzedaży/Załączniku nr 1 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej.
4. W Załączniku nr 1 do SIWZ w kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano w odniesieniu, do których punktów poboru zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy, a w odniesieniu do których po raz kolejny. W przypadku punktów poboru, w których nastąpił już rozdział umów na sprzedażową i dystrybucyjną (kolejna zmiana sprzedawcy), zamawiający posiada umowy dystrybucyjne.
5. Obowiązujące obecnie umowy na zakup energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”).
Obowiązek wypowiedzenia umów kompleksowych (odbiorców) leży po stronie wykonawcy.
6. W przypadku gdy na dzień zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, zamawiający nie będzie posiadał ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej lub w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy nastąpi zmiana po stronie zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz do podpisania umów w imieniu i na rzecz zamawiającego lub złożenia w imieniu zamawiającego oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów dystrybucyjnych z Operatorem (zgodnie z treścią IRiESD Operatora), na co wykonawcy udzielone zostanie stosowne Pełnomocnictwo.
7. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru zamawiający posiada status odbiorcy, wobec czego przysługuje mu uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.
8. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy zamawiającym a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).
9. Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej.
Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.06.2020 | 14:00


» Lokalizacja

ul. Kartuska 12
Sierakowice 83-340
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Kartuska 12
Sierakowice 83-340
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się