Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 850 od km 2+260 do km 2+790

» Opis zapytania

Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 850 od km 2+260 do km 2+790. Opis przedmiotu zamówienia: Roboty Przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,53
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-45•cm, załadunek oraz transport dłużyc na odległość do 10 km szt 18
Usunięcie pozostałości po ściętych drzewach (gałęzie, korzenie) i zagosodarowanie we własnym zakresie mp 180
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15•cm m3 461
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1•km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III m3 480
Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, średnia wysokość zapory do 10•m, grunt kategorii I-II m3 70
Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1•km, nawierzchnia gr. do 4•cm m2 3276
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) po frezowaniu nawierzchni bitumicznej jednokrotnie m2 3276
Demontaż oznakowania pionowego wraz z wywózką materiałów na teren OD Tyszowce szt 27
Demontaż słupków oznakowania pionowego wraz z wywózką materiałów na teren OD Tyszowce (wraz z oczyszczeniem słupków z betonu) szt 22
Demontaż słupków U-1a wraz z wywózką materiałów na teren OD Tyszowce szt 8
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe szt 4
Ciąg pieszo-rowerowy
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20•cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny m2 1431
Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10•cm, walec wibracyjny m2 1431
Podbudowy z kruszyw łamanych z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm, po zagęszczeniu 15•cm m2 1431
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), AC16W, grubość po zagęszczeniu 4•cm, masa grysowa, samochód 5-10•t m2 1431
Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1431
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), AC11S, grubość po zagęszczeniu 3•cm, masa grysowa, samochód 5-10•t m2 1431
Obrzeża betonowe, 30x8•cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową m 972
Ścieki z elementów betonowych 60x50x15, podsypka cementowo-piaskowa, podbudowa z kruszywa stabilizowanego cem. o Rm2,5 MPa grubości 15cm. m 474
Chodniki
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20•cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny m2 460
Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10•cm, walec wibracyjny m2 460
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa po zagęszczeniu 15•cm- Rm=2,5 MPa m2 460
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6•cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 460
Obrzeża betonowe, 30x8•cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową m 193
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30•cm, ława betonowa C8/10, podsypka cementowo-piaskowa m 245
Zjazdy
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30•cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny m2 250
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10•cm krotność 2 m2 250
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4•cm, AC11S, samochód 5-10•t m2 250
Zatoki autobusowe
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30•cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny m2 180
Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10•cm, walec wibracyjny m2 180
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa po zagęszczeniu 25•cm, Rm=2,5 MPa krotność 2,5 m2 180
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20•cm krotność 2 m2 180
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8•cm, podsypka z grysu 2/5mm gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 180
Nawierzchnia DW 850
Skropienie nawierzchni asfaltem m2 3276
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilująca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu min 2•cm,AC16W, samochód do 5•t m2 3276
Skropienie nawierzchni asfaltem krotność 2 m2 3276
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4•cm, AC16W, samochód 5-10•t krotność 1,5 m2 3276
Skropienie nawierzchni asfaltem m2 3276
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4•cm, AC11S, samochód 5-10•t m2 3276
Odwodnienie
Ściany oporowe, żelbetowe z prefabrykowanych elementów kątowych, elementy o zmiennej wysokości (do 2,5 m)(posadowione na gruncie) m 298
Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 1,0 lub 1,25•m, grubość namułu do 50% jego średnicy m 20
Oczyszczanie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20•cm m 390
Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych fi100- wydłużenie istniejących przepustów m 2
Umocnienie skarp i dna rowów, płytami ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej m2 45
Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi•500•mm z osadnikiem bez syfonu, wraz z rurą PP fi 160 długości 3m szt 1
UBR
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi•70•mm szt 28
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3•m2 (folia odblskowa II generacji) szt 40
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowanie mechaniczne - oznakowanie grubowarstwowe m2 245
Barierki U-12a m 70
Oznakowanie aktywne przejść dla pieszych kpl 1
Znaki U-1a o średnicy wklęsło-wypukłej uchylne szt 8
Roboty wykończeniowe
Pobocze z kruszywa łamanego, w-wa grubości 15cm. Krotność 1,25 m2 750
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III m2 800
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5•cm m2 800
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Grabowiecka
Hrubieszów 22-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie
ul. Grabowiecka
Hrubieszów 22-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się