Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice

» Opis zapytania

2.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice" w ramach wniosku o dofinansowanie pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Szczepanowice"
2.2. Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej z odejściami do granic posesji, trzy przepompownie sieciowe PP1, PP3 i PP3 oraz jedną przepompownie lokalną PL2, sieć kanalizacji ciśnieniową oraz kable energetyczne zasilające przepompownie ścieków.
Zadanie będzie realizowane w miejscowości Szczepanowice na działkach o nr ew. 88, 84, 312/1, 153/1, 99, 87, 86/9, 86/11, 86/12, 15, 258, 350, 284, 348, gmina Gorzkowice.
2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
 budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z odejściami do granic posesji;
 wykonanie trzech przepompowni sieciowych PP1, PP2, PP3;
 wykonanie jednej przepompowni lokalnej PL2;
 wykonanie sieci kanalizacji ciśnieniowej;
 wykonanie kabli energetycznych zasilających;
 wykonanie systemu tłocznego metodami bezwykopowymi i wykopach otwartych
 wykonanie przejść poprzecznych przez drogę powiatową metodą bezwykopową;
 wykonanie zasilania przepompowni lokalnej z instalacji wewnętrznej użytkownika;
 wykonanie odtworzenia utwardzenia drogi wewnętrznej na działce nr 350 na szerokości 3m tłuczniem naturalnym 16/32mm;
 wykonanie wokół przepompowni sieciowych i studni z kratą wydzielonego pas utwardzenia tłuczniem 16/32mm na szerokości 3,0m;
 wykonanie odwodnienia wykopów na długości 1715 m za pomocą igłofiltrów;
 wykonanie robót drogowych demontażowych wraz z otworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego.
2.4. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), w skład której wchodzą:
 Projekty budowlane,
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
 Przedmiary robót.
Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.
2.5. Rozwiązania równoważne.
W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
2.6. Ubezpieczenie.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 11 Projektu umowy.
2.7. Gwarancja.
Wykonawca zobowiązany jest: udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiał, na okres wskazany w formularzu oferty.
Wymogi dotyczące gwarancji wskazano w rozdziale 12 SIWZ.
2.8. Podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;
2) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców,
a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.
3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w Projekcie umowy.
2.9. Klauzula zatrudnienia.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, prace operatorów sprzętu, prace wykonywane przez kierowców i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia określonym w pkt. 2.2-2.3 SIWZ.
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 13 Projektu umowy stanowiącym (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
2.10. Zamawiający informuje, iż zadanie będące przedmiotem zamówienia wykonywane jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Szczepanowice" w ramach operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
2.11. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni.
2.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
2.13. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Szkolna 3
Gorzkowice 97-350
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Gorzkowice
ul. Szkolna 3
Gorzkowice 97-350
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się