Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i innych odpadów medycznych i innych odpadów niz nie niebezpieczne na okres 24 miesięcy - powtórzenie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i innych odpadów niż niebezpieczne dla Międzyleskiego szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
2. Usługa obejmuje odbiór, transport i utylizację następujących odpadów z grupy 18 01 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

a) KOD 18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) – w ilości 0,20 Mg rocznie,
b) KOD 18 01 02 – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) – w ilości 4,0 Mg rocznie,
c) KOD 18 01 03 – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 – w ilości 250,00 Mg rocznie,
d) KOD 18 01 06 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne – w ilości 1,0 Mg rocznie,
e) KOD 18 01 08 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne – w ilości 0,10 Mg rocznie,
f) KOD 18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) – w ilości 0,10 Mg rocznie,
g) KOD 18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08 – w ilości 0,020 Mg rocznie.
Wykonawca jest zobowiązany:
 Posiadać stosowne uprawnienia do ich transportowania, składowania i utylizacji lub posiadania aktualnej w okresie obowiązywania zamówienia, umowy z firmą zajmującą się transportem, składowaniem i utylizacją.
 Odbiór odpadów medycznych będzie następował co 72 godziny pomiędzy godz. 5.00
do godz. 12.00 z wyznaczonego magazynu odpadów medycznych w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.
 Odbiór odpadów ma następować środkiem transportu przystosowanym do tego celu.
 Wykonawca usługi, zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy.
 Wykonywanie usługi musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Wykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwiania odpadów medycznych pochodzących z
obiektów Zamawiającego w zakładzie utylizacji posiadającym wolne moce przerobowe zlokalizowanym na obszarze województwa, na którym odpady zostały wytworzone. Dopuszcza się unieszkodliwienie odpadów pochodzących z obiektów Zamawiającego na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych
4. Utylizacja odpadów medycznych odbywać się ma w zakładzie utylizacji o wydajności zapewniającej unieszkodliwianie odpadów odebranych przez Zamawiającego.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie podanego w Formularzu cenowym asortymentu.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
9. Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Termin płatności wynosi 60 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej do Zamawiającego.
11. Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów opisanych w rozdziale XVI niniejszej SIWZ.
12. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
13. Podwykonawstwo
1) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
2) wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców.
3) zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Bursztynowa 2
Warszawa 04-749
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
ul. Bursztynowa 2
Warszawa 04-749
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się