: Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej budowy i przebudowy wind towarowo-osobowych oraz budowy platform schodowych w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 3 i Konarskiego 1- 3 w Bydgoszczy.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej budowy i przebudowy wind towarowo-osobowych oraz budowy platform schodowych w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 3 i Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy, z podziałem na następujące zadania:
1) zadanie nr 1 – budowa zewnętrznej windy towarowo-osobowej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy budynku ul. Jagiellońska 3 w Bydgoszczy;
2) Zadanie nr 2- przebudowa (wymiana) windy towarowo-osobowej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy,
3) Zadanie nr 3- budowa platform schodowych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy;
4) zadanie nr 4 przebudowa (wymiana) platformy schodowej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
w budynku przy ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy;
2. Uzyskanie z właściwych organów decyzji:
1) Pozwolenia na wykonywanie robót przy zabytku wpisanym do rejestru (dla zadania nr 1 i 3) ;
2) Pozwolenia na budowę ( dla zadań nr 1, 2 i 3) ;
3. Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
4. Opracowana dokumentacja musi być wykonana w formie papierowej i elektronicznej, oddzielnie dla każdego zadania, i powinna zawierać:
1) Projekt budowlano – wykonawczy;
2) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
ww. dokumentacja winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) wraz z niezbędnymi opiniami
i uzgodnieniami formalno-prawnymi wymaganymi przepisami szczególnymi w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.
3) Kosztorys inwestorski;
4) Przedmiar robót;
ww. dokumentacja winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.);
5. Na jeden kpl. dokumentacji w wersji papierowej dla każdego zadania składają się następujące ilości egzemplarzy:
1) inwentaryzacja w 1 egz. (dla zadania nr 2);
2) Projekt budowlano – wykonawczy w 6 egz. (dla zadania nr 1,2,3);
3) Projekt techniczny w 3 egz. (dla zadania nr 4) );
4) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz.;
5) Kosztorys inwestorski - 1 egz.;
6) Przedmiar robót w 1 egz.
6. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej zostanie przekazana na płycie CD i obejmuje: projekt budowlano-wykonawczy, projekt techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zapisane w formacie: -pliki tekstowe - *.pdf, *.tiff – kolor, oraz edytowalnym oprogramowaniu Autocad – kolor, a przedmiar robót w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie ATH.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskiwania opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych, jak też uzyskanie sprawdzenia projektu przez osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych i rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117). oraz uzyskania zgody Urzędu Dozoru Technicznego.
8.Budynek przy ul. Jagiellońskiej 3 wpisany jest do rejestru zabytków, w związku z powyższym, dokumentacja określona dla zadania nr 1 i 3 wymaga uzgodnienia i pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ, oraz istotne postanowienia umowy (załącznik nr 10 do SIWZ)
10. Koszty wszelkich uzgodnień ponosi Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Jagiellońska 3
Bydgoszcz 85-950
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
Jagiellońska 3
Bydgoszcz 85-950
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się