"Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Myszyniec”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Myszyniec tj. odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
2. Zakres prac obejmuje odbiór, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej.

Kod odbioru odpadów: 02 01 04, 15 01 02.
Szacunkowa ilość odpadów zgłoszona przez rolników:
 folia rolnicza – 380,000 Mg
 siatka i sznurek do owijania balotów – 90,000 Mg
 opakowania po nawozach – 50,000 Mg
 opakowania typu Big-Bag – 40,000 Mg

Podane powyżej ilości odpadów są szacunkowe i mogą ulec zmianie na skutek dokonania faktycznego pomiaru masy usuwanych odpadów podczas realizacji zamówienia.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć odpady do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w terminie ustalonym z Wykonawcą zadania.

3. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
- ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń – pomiar musi być odnotowany w karcie przekazania odpadu, podpisanej przez właściciela tych odpadów. Informacje zawarte w kartach muszą być zgodne z ilością przekazanych odpadów do recyklingu lub przetransportowanych do odpowiedniego podmiotu celem ich unieszkodliwienia.
- załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.
- transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,
- rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
4.1. spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko posiadacza odpadów rolniczych, który dostarcza odpady;
2) adres gospodarstwa rolnego, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag
3) datę odbioru
4) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:
- folie rolnicze;
- siatka i sznurek do owijania balotów;
- opakowania po nawozach;
- opakowania typu Big Bag;
5) podpis posiadacza odpadów rolniczych
6) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,
7) pieczęć firmową wykonawcy,
4.2. do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r. 701 tj.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2019 poz.819),
4.3 do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu :
- oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.
5. Karty przekazania odpadu stanowić będą podstawę do rozliczenia zadania.
6. Wykonawca wykona co najmniej 15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych, dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.
7. Po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adresy gospodarstw rolnych, z których dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.
8. Po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
9. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.
10. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Wolności 60
Myszyniec 07-430
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Myszyniec
Plac Wolności 60
Myszyniec 07-430
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się