Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu

» Opis zapytania

INFORMACJE OGÓLNE:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zabytkowego parku w Witosławiu w celu stworzenia centrum aktywizacji społecznej. Inwestycja zakłada przebudowanie istniejącego parku w zakresie utworzenia ścieżki zdrowia dla seniorów oznaczonej tablicami z ćwiczeniami ruchowymi odpowiednimi dla tego wieku oraz z miejscami przystankowymi w postaci elementów siłowni zewnętrznych i obiektów małej architektury (ławeczki, oświetlenie, kosze na odpady, stojaki rowerowe, itd.) wraz z zagospodarowaniem pozostałego terenu parku poprzez wzbogacenie roślinności parkowej i wykonanie trawników parkowych w miejscach ubytków oraz zagospodarowanie brzegu jeziora poprzez wykonanie piaszczystej plaży, boiska do siatkówki plażowej, wiaty i podestu drewnianego. Oprócz tego planuje się budowę szaletu publicznego, ogrodzenia frontowego i miejsc parkingowych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- wykonanie niezbędnych wycinek samosiewów drzew i krzewów oraz przesadzeń drzew, usunięcie pni pozostałych po wyciętych drzewach,
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew,
- rozbiórkę parkowego ogrodzenia na betonowym cokole pochodzącego z okresu działalności PGR,
- rozbiórkę nawierzchni placu z kostki betonowej i wykonanie nowej z kostki granitowej,
- rozbiórkę zapadniętych, betonowych schodów prowadzących na szczyt dawnego grodziska,
- rozbiórkę pozostałych, nieestetycznych nawierzchni utwardzonych,
- demontaż betonowych słupów energetycznych i linii napowietrznej,
- wykonanie w miejscu dawnego budynku dworskiego zadaszonej wiaty o drewnianej konstrukcji i ceramicznej dachówce z podestem drewnianym,
- wykonanie stylowego ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką, wzorowanego na ogrodzeniach typowych dla okresu powstania parku,
- utwardzenie z kostki granitowej głównej drogi parkowej,
- wykonanie utwardzonych alejek parkowych,
- wykonanie parkingu z kostki granitowej w pasie drogi gminnej,
- wykonanie siłowni zewn. dla seniora na nawierzchni ze sztucznej trawy,
- montaż 5 tablic informacyjnych z ćwiczeniami ruchowymi,
- wykonanie boiska do piłki siatkowej,
- wykonanie piaszczystej plaży na terenie istniejącego kąpieliska,
- montaż stylowej małej architektury parkowej: ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych,
- wykonanie stylowego oświetlenia parkowego wraz z poprowadzeniem sieci kablowej podziemnej,
- wykonanie zasilania w energię miejsc do organizacji imprez okolicznościowych,
- montaż miejskiej toalety wraz z poprowadzeniem przyłączy instalacji wod-kan.,
- wzbogacenie roślinności parkowej o gatunki stosowane w 2 poł. XIX w., charakterystyczne dla założeń krajobrazowych oraz wykonanie trawników parkowych w miejscach ubytków.
- odtworzenie zarysu budynku dworu i oficyny poprzez wyniesiony do 50 cm murek kamienno-ceglany, podświetlony oczkami świetlnymi,
- oczyszczenie stanowiska archeologicznego z samosiewów drzew, ogrodzenie go i oznaczenie (prace ujęte w dokumentacji technicznej stanowiące koszty niekwalifikowane projektu).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: teren inwestycji należy oczyścić oraz wyrównać, wykonać prace rozbiórkowe istniejących fragmentów murów dawnego dworku i budynku oficyny, a odzyskane w wyniku powyższych prac materiały tj. cegła i głazy polne zabezpieczyć celem ponownego wykorzystania.
2) Odtworzenie murów dawnego dworku i budynku oficyny do wys. 50cm ponad teren poprzez: wykonanie ław fundamentowych, wykonanie ścian fundamentowych z głazów polnych na zaprawie cementowej wys. 75cm i szer. 50cm (należy wykorzystać materiały odzyskane w wyniku w/w prac rozbiórkowych), wykonanie murów dawnego dworu i budynku oficyny z cegieł rozbiórkowych na zaprawie cementowo-wapiennej szer. 50cm i do wys. 50cm ponad teren (należy wykorzystać materiały odzyskane w wyniku w/w prac rozbiórkowych, zaimpregnowanie wymurowanych ścian z cegły rozbiórkowej, wykonanie opaski ze żwiru płukanego,
3) Wykonanie wiaty i podestu drewnianego w obrębie murów dawnego dworku poprzez: wykonanie wiaty na fundamencie w konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachówki ceramicznej, wykonanie odwodnienia połaci w/w wiaty - za pomocą rynien stalowych powlekanych w kolorze dostosowanym do elewacji, a dalej za pomocą łańcuchów rynnowych stalowych na teren, wykonanie podestu drewnianego z desek tarasowych gładkich (np. modrzew syberyjski) - konstrukcja z legarów drewnianych (np. modrzew syberyjski) montowanych na płytach betonowych ażurowych układanych ze spadkiem.
4) Budowa ogrodzenia frontowego parku poprzez: wykonanie ogrodzenie o łącznej długości ok. 81,50mb i wysokości 150cm, wymurowanie fundamenty pod słupy ogrodzeniowe oraz podmurówkę ogrodzenia murowaną z bloczków betonowych, tynk systemowy mineralny cienkowarstwowy malowany farbami silikonowymi, słupy ogrodzeniowe murowane z bloczków betonowych z poddaszem grubym i daszkiem kopertowym, boniowane, tynk systemowy mineralny cienkowarstwowy malowany farbami silikonowymi, słupki systemowe metalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, przęsła ogrodzeniowe systemowe metalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, furtka ogrodzenia, metalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, brama ogrodzenia dwuskrzydłowa, metalowa, ocynkowana, malowana proszkowo.
5) Robót drogowych:
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w ramach robót drogowych należy wykonać:
- rozbiórkę nawierzchni placu z kostki betonowej i wykonanie nowej z kostki granitowej,
- rozbiórkę zapadniętych, betonowych schodów prowadzących na szczyt dawnego grodziska,
- rozbiórkę pozostałych, nieestetycznych nawierzchni utwardzonych,
- utwardzenie z kostki granitowej głównej drogi parkowej;
- wykonanie alejek parkowych o nawierzchni mineralnej przepuszczalnej,
- wykonanie parkingu z kostki kamiennej przy drodze gminnej,
- wykonanie boiska do siatkówki plażowej (w ogólnym opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji technicznej piszemy o wykonaniu boiska do piłki siatkowej, natomiast w dokumentacji technicznej branża drogowa jest zapis „uregulowanie istn. boiska do siatkówki plażowej”, dalej w opisie jest, że „boisko znajduje się przy utwardzonym placu i zostanie zachowane”.
Wzdłuż drogi gminnej wykonać należy parking dla pojazdów osobowych w ilości 18 stanowisk, w tym jedno dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.
Zjazd na teren parku odbywać się będzie z drogi gminnej w tym samym miejscu co obecnie. Droga wewnętrzna będzie przebiegać po śladzie obecnej drogi nieutwardzonej. Na końcu należy wykonać plac do zawracania w formie ronda.
Na terenie parku należy wykonać ścieżki piesze o nawierzchni mineralnej. Odcinki alei przeznaczone na wjazd pojazdów do bieżącej eksploatacji wzmocnić poprzez zastosowanie podbudowy.
W części centralnej parku, znajduje się plac utwardzony kostką betonową przeznaczony na imprezy plenerowe, którego wielkość nie ulega zmianie, jedynie wymienić należy nawierzchnię na kostkę kamienną szarą na podbudowie.
W miejscach, gdzie krzyżują się ścieżki parkowe, należy wykonać placyki w formie rond o nawierzchni z kostki kamiennej szarej.
Schody terenowe, na punkt widokowy, należy wykonać z nawierzchni mineralnej a stopnie z obrzeża kamiennego na ławie betonowej.
6) Oświetlenie:
Oświetlenie parku wykonać należy na słupach aluminiowych anodowanych z oprawą oświetleniową wykorzystującą źródła światła wykonane w technologii LED. Oprawy stylowe, parkowe. Oświetlenia ruin dworku wykonać należy oświetlenie akcentowe wykonane w postaci opraw doziemnych, hermetycznych z asymetrycznym rozsyłem światła, wykonane w technologii LED. Wszystkie słupy i opraw zasilane liniami kablowymi.
7) Roboty sanitarne:
W ramach robót sanitarnych należy wykonać przyłącze instalację wodno-kanalizacyjnej dla toalety publicznej oraz montaż gotowej toalety publicznej wolnostojącej, półautomatycznej.
OPIS TOALETY: obiekt w pełni wyposażonym i przystosowanym do natychmiastowego użytkowania zaraz po montażu (po podłączeniu do mediów). Toaleta półautomatyczna, dostosowana do osób niepełnosprawnych, wyposażona w szereg przyborów sanitarnych obsługiwanych bezdotykowo (spłuczka muszli, zespół umywalkowy z mydłem i suszarką, podajnik papieru toaletowego).
Konstrukcja: toaleta posadowiona na płycie fundamentowej żelbetowej, ściany w konstrukcji stalowej z okładziną z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 10cm i wykończeniem zew. z płytek klinkierowych, dach czterospadowy w konstrukcji stalowej z okładziną sufitu z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 12cm i z pokryciem z gontu bitumicznego.
Wykończenie wewnętrzne: posadzka podgrzewana - wykładzina PCV gr. 4mm z wywinięciem na ściany, ściany - płyty warstwowe z wew. powierzchnią zmywalną w kolorze białym, sufit - płyty warstwowe z wew. powierzchnią zmywalną w kolorze białym.
Wykończenie zewnętrzne: elewacja - wykończenie cegłą klinkierową wraz z pasami drewna w układzie stylizowanym na styl muru pruskiego, dach - pokrycie gontem bitumicznym w kolorze brązowym, daszek nad wejściem - z poliwęglanu litego na wspornikach ze stali nierdzewnej, odprowadzenie wód opadowych za pomocą rynien i rur spustowych na chodnik (kolor brązowy).
Instalacje: wodociągowa - z istniejącego na terenie gminnego wodociągu, kanalizacji sanitarnej - do istniejącej na terenie gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, elektryczna - poprzez projektowane wlz.
8) Zieleń:
Realizacja zadania zakłada usunięcie drzew o niskich walorach ozdobnych, drzew niezgodnych z pierwotnym drzewostanem i kompozycją, usunięcie obumarłych drzew, wywrotów i pni z karpą korzeniową pozostałych po wyciętych drzewach, uporządkowanie terenu w zakresie zakrzewień i młodych samosiewów drzew oraz usunięcie krzewów i drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją. Przesadzenia obejmują drzewa młode, które kolidują z projektowanym zagospodarowaniem lub zostały posadzone bez planu, spontanicznie, niezgodnie z pierwotnym założeniem. Cięcia obejmują drzewa, które ucierpiały podczas nawałnicy.
Realizacja zadania zakłada uzupełnienie istniejącej roślinności w parku w cechy charakterystyczne dla parków krajobrazowych poprzez dosadzenie drzew w szpalerach w miejscach luk powstałych z biegiem czasu (kasztanowce, klony), nasadzenia ciekawych drzew soliterowych (platan, buk ‘Atropunicea’, sosna czarna, sosna wejmutka), krzewów i bylin w formie klombów wzdłuż ścieżek oraz regularnego ogródka przy dawnym dworze oraz zadarnienie przedeptów i dzikich przejazdów. Powierzchnię pod grupami krzewów i bylin należy wyścielić korą sosnową. Betonowe ogrodzenie na granicy z folwarkiem należy obsadzić zimozielonym bluszczem. Ze skarpy dawnego grodziska należy wykarczować młode samosiewy drzew i zastąpić zimozielonym bluszczem. Istniejącą darninę na terenie całego parku zachować jedynie uzupełnić braki w istniejącym zadarnieniu w miejscach rozjeżdżonych i wydeptanych.
9) Mała architektura.
W różnych punktach parku należy umieścić elementy małej architektury parkowej w postaci stylowych ławek z oparciami, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, opraw oświetleniowych oraz tablic informacyjnych.
Ławka z oparciem - 58 szt.
Kosze na śmieci - 24 szt.
Stojaki rowerowe - 5 szt.
Tablice informacyjne promujące róże formy aktywności fizycznej – 5 szt.
Wszystkie w/w obiekty małej architektury muszą być dobrane i pasować do siebie pod względem stylu oraz kolorystyki.
10) Siłownia plenerowa dla seniora.
W południowo-zachodniej części parku, przy jego wejściu należy zamontować urządzenia siłowni zewnętrznej, w tym m.in.:
1 - Sternik (koła tai-chi)
2 - Biegacz + Motyl
3 - Prasa nożna + Twister
4 - Steper + Masażer
5 - Narty biegowe + Rowerek
oraz tablicę z regulaminem.
Ponadto w ramach zadania należy usunąć z terenu nieestetyczne i nie pasujące do siebie elementy małej architektury tj.: słupki drogowe, słupy drewniane na boisku do siatkówki plażowej i kontenerów na segregację śmieci (przestawienie poza park). Przestawić należy również tablice informacyjne o drewnianej konstrukcji
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH:
Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).
Zamawiający przewiduje następujący harmonogram finansowania: IV kwartał 2020 r. – ok. 50 % wartości przedmiotu zamówienia; II kwartał 2021 r. - ok. 50 % wartości przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Celem ułatwienia przygotowania oferty przetargowej, Zamawiający (pomocniczo), jako załącznik do SIWZ, załącza przedmiar robót, który można w dowolny sposób modyfikować w celu właściwej wyceny przedmiotu zamówienia. Zwraca się uwagę, że dokument ten, ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia, na które zawarta umowa będzie miała charakter UMOWY RYCZAŁTOWEJ
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu kodeksu pracy – co dotyczy tzw. pracowników fizycznych, wymóg nie dotyczy np. osób kierujących budową) osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z SIWZ, w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane:
- z ułożeniem kostki betonowej i brukowej,
- z montażem siłowni zewnętrznej,
- z budową obiektów oraz montażem instalacji wod. - kan
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkie osoby które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 kp.
2) Wykonawca składa wykaz osób (zgodny z Załącznikiem nr 9 do SIWZ), o których mowa w pkt 1) wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w terminie 7 dni od podpisania umowy, ale przed przystąpieniem do wykonywania robót.
3) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w pkt 2). Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.
4) Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w pkt 2) nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę tego wykazu do wiadomości Zamawiającego).
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w pkt 2).
6) Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 2), jeżeli Zamawiający o to wystąpi. Dowodem takim jest kopia umowy/umów, która powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Plac 1 Maja 20
Mrocza 89-115
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Mrocza
Plac 1 Maja 20
Mrocza 89-115
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się