Kampania promocyjna

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji strategicznej i kreatywnej oraz zaplanowanie, produkcja materiałów i finalna realizacja kampanii o charakterze wizerunkowym na terenie województwa podkarpackiego za pośrednictwem telewizji regionalnej, telewizji miejskich i Internetu oraz w ramach trzech dodatkowych narzędzi (sposobów) zaproponowanych przez Wykonawcę na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP), a co za tym idzie Funduszy Europejskich w regionie.

Kampania musi mieć charakter wizerunkowy. Promujący tzw. „dobre praktyki”, które zostały współfinansowane z RPO WP 2014 – 2020 na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Podstawą kampanii powinna być myśl, że RPO WP 2014 – 2020 (Fundusze Europejskie) realnie przyczyniły się do wprowadzenia pozytywnych zmian w regionie na wielu płaszczyznach (jakości życia, gospodarczej, socjalnej, ochrony zdrowia, turystyki, środowiska czy kultury). Ilustracją tej myśli powinna być pozytywna, nieszablonowa i charakterystyczna kampania, która trafi do zróżnicowanej grupy odbiorców: mieszkańców województwa podkarpackiego, w tym młodzieży, a także przedsiębiorców czy przedstawicieli instytucji, liderów opinii publicznej, zainteresowanych życiem i działalnością na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

1. Opracowania koncepcji strategicznej i kreatywnej, uwzględniających publikację treści powstałych w ramach kampanii za pośrednictwem:
• Internetu: w tym lokalne i regionalne portale informacyjne wraz z ich profilami w mediach społecznościowych,
• Telewizji: w tym: telewizji regionalnej i telewizji kablowych,
• Trzech dodatkowych narzędzi zaproponowanych przez Wykonawcę.
2. Stworzenie szczegółowego harmonogramu, uwzględniającego ramy czasowe poszczególnych etapów pracy nad kampanią (m.in. praca strategiczna, koncepcyjna, etap wykonawczy/realizacyjny (w tym: tworzenie materiałów, publikacja/emisja w mediach), etap podsumowujący (opracowanie raportu końcowego).
3. Zaprojektowanie i produkcja wszelkich materiałów komunikacyjnych (graficzne, filmowe, fotograficzne, tekstowe itp.) niezbędnych do przeprowadzenia całej kampanii (zgodnie z koncepcją kreatywną).
4. Zakup mediów (portale internetowe, telewizja regionalna, telewizje miejskie, inne, w tym opracowanie i przedstawienie kalendarza realizacji.
5. Realizacja kampanii, zgodnie z założeniami SOPZ oraz ofertą Wykonawcy.
6. Przygotowanie raportu podsumowującego kampanię z uwzględnieniem efektów oddziaływania.
7. Przekazanie Zamawiającemu na nośnikach elektronicznych wszystkich powstałych w trakcie realizacji kampanii utworów oraz majątkowych praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw zależnych do wszystkich treści powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia bez ograniczeń na wszystkich polach eksploatacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów 35-010
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi marketingowe i PR

» Dane nabywcy

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów 35-010
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się