"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare i Nowe Kotlice gm. Sobków"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Stare i Nowe Kotlice gm. Sobków.
Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 10 SIWZ zawierającej:
- projekt techniczny;
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
b) przedmiarach robót - załącznik nr 9 SIWZ.
Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.
Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR oraz wykazanie równoważności przez zastosowanie materiałów odpowiadających normie produktu wskazanego z nazwy. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.
Dodatkowe wymagania i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający wymaga zastosowania rur typu PVC-U litych jednorodnych, utwardzonych SN12 oraz dopuszcza możliwość zastosowania połączeń kształtkami z PP z rurami PVC-U,
b) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U pod warunkiem zachowania parametrów sztywności,
c) Zamawiający dopuszcza studzienki zgodne z normą PN-EN 13598-2 i PN-EN 476 pod warunkiem wykonania z materiałów litych jednorodnych bez dodatku regranulatu lub środków spieniających, zabezpieczone przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m słupa wody gruntowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

pl. Wolności 12
Sobków 28-305
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Sobków
pl. Wolności 12
Sobków 28-305
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się