„Przebudowa drogi gminnej w km 0+003,00 – 0+076,50 w miejscowości Poręba Wielka”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej dz. ew. nr 112 w km 0+003,00 – 0+076,50 w m. Poręba Wielka.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace:
• Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
-roboty pomiarowe: km 0+003,00 – 0+076,50
- frezowanie nawierzchni bitumicznych: km 0+003,00 – 0+076,50
• Roboty ziemne /wykopy/: km 0+003,00 – 0+076,50
• Zabezpieczenie odcinka sieci elektroenergetycznej rurą ochronną dwudzielną: km0+071,70 – L=8,00m
• Odwodnienie:
- wymiana 2 istniejących wpustów ulicznych deszczowych z kratką 45x65cm: 0+007,00
-wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowe szer. 0,20m: km 0+003,00 – 0+076,50
• Krawężniki i obrzeża betonowe
• Roboty nawierzchniowe:
-wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni: km 0+003,00 – 0+076,50
-wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika: km 0+003,00 - 0+076,50
-wykonanie konstrukcji nawierzchni zatoki parkingowej: km 0+053,50- 0+066,00
• Roboty wykończeniowe:
- wykonanie pionowego oznakowania drogi, przymocowanie tablic znaków drogowych
-wykonanie oznakowania poziomego jezdni linie na przejściach dla pieszych poprzez mechaniczne malowanie
-plantowanie, humusowanie i obsianie: km 0+003,00 – 0+076,50
• Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera całość dokumentacji technicznej stanowiących załącznik do SIWZ: projekt zagospodarowania terenu, przedmiary robót, plany sytuacyjne, przekrój typowy, spadki poprzeczne, przekrój podłużny, projekt docelowej organizacji ruchu, mapa poglądowa, wytyczne do zabezpieczenia kabli, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Niedźwiedź 233
Niedźwiedź 34-735
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Niedźwiedź
Niedźwiedź 233
Niedźwiedź 34-735
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się