Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie.

» Opis zapytania

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku strażnicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. mediami oraz zagospodarowaniem terenu służącym do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
W ramach budowy planuje się stworzenie powierzchni użytkowej 736,69 m².
W budynku znajdą się takie pomieszczenia jak: wiatrołap, szatnia, korytarze, pralnia, suszarnia, kotłownia, umywalnia, wc, natryski, magazyny, garaże, biura, jadalnia.
Zamówienie obejmuje kompleksową realizację inwestycji określoną w projekcie zaprojektowanego budynku strażnicy wraz z wszelkimi instalacjami wewnątrz oraz sieciami, jak również zagospodarowaniem terenu.
Projektowany budynek strażnicy jest budynkiem w części dwukondygnacyjnym pozostała część
jednokondygnacyjna , niepodpiwniczony o następujących parametrach:
- powierzchnia zabudowy - 683,92 m2
- powierzchnia całkowita - 839,21 m2
- powierzchnia użytkowa - 736,69 m2
- kubatura - 4098,17 m3
- długość - 36,94 m
- szerokość - 26,36 m
- wysokość max - 7,93 m
- ilość kondygnacji - 2
Budynek wykonany jest w technologii murowanej.
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich instalacji wewnątrz budynku m.in. instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, strukturalne, grzewcze.
Wokół budynku przewidziano tereny utwardzone w postaci chodników, dojść opasek z kostki betonowej.
Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z obowiązującymi normami.
Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w specyfikacji technicznej oraz wymaganych przepisami prawa. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. Teren wokół inwestycji należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót. Wykaz pozostałych prac do wykonania i wyceny przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia: 1/ Organizacja i utrzymanie zaplecza technicznego budowy, ubezpieczenie i dozór budowy, 2/ Przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, sprawdzeń niezbędnych podczas odbiorów instalacji 3/ Zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 4/ Rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robót oraz pokrycie ich kosztów, 5/ Pełna obsługa dostaw materiałów, urządzeń itp. do wykonania przedmiotu zamówienia, 6/ sporządzenie dokumentacji powykonawczej, na którą składa się: 1) dokumentacja techniczna z naniesionymi ew. zmianami , 2) dokumentacja geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 3) atesty na materiały i prefabrykaty, 4) protokoły odbioru robót, 5) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń., 7/ w razie konieczności - zapewnienie na własny koszt obsługi geotechnicznej podczas realizacji robót ziemnych wraz z wykonaniem niezbędnych badań, 8/ poniesienie kosztów związanych z uzyskaniem wszystkich opinii i zaświadczeń potrzebnych do odbioru końcowego prac, 9/ wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z oznakowaniem zgodnie z instrukcją. Wykonawca na własny koszt, na czas prowadzenia prac zobowiązany jest ponadto do: 1/ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, 2/ zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, 3/ zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego, 4/ przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem, 5/ zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i usunięcie stwierdzonych wad, 6/ dbania o należyty porządek na terenie budowy, 7/ niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych, 8/ po zakończeniu robót do pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Jarocińska 1
Jaraczewo 63-233
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
Jaraczewo 63-233
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się