Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowice

» Opis zapytania

2.1. Przedmiotem zamówienia sektorowego jest budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie -Wsi, w Granicy oraz w Komorowie.
2.2. Zakres robót obejmuje:
1. budowę sieci wodociągowej:
1) w ul. Bugaj w Komorowie-Wsi z rur PE100 SDR17 klasy PN10 DN100 (D110x6,6mm) o długości L=145,5 mb.;
2) w ul. Cyprysowej w Granicy z rur PE100 SDR17 klasy PN10 DN100 (D110x6,6mm) o długości L=123,8 mb;
3) w ulicy dojazdowej do ul. Brzozowej w Komorowie z rur PE100 SDR17 klasy PN10 RC DN100 (D110x6,6mm) o długości L=115,0 mb.
2.budowę sieci kanalizacji sanitarnej:
1) w ul. Bugaj w Komorowie-Wsi z rur D200 i D160 PVC SN≥8, SDR 34 o długości L=51,5 mb (D200) i L=3,7 mb (D160);
2) w ul. Cyprysowej w Granicy z rur D200 i D160 PVC SN≥8, SDR 34 o długości L=124,1 mb (D200) i L=20,0 mb (D160);
4) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiej w Granicy ( dz. nr ew. 369/10; 370/1; 370/2) z rur D200 i D160 PVC SN≥8, SDR 34 o długości L=21,47 mb (D200) i L=2,20mb (D160) tylko w granicy pasa drogowego;
2.3. Preferowane wykonanie sieci wodociągowej, o której mowa w pkt. 1, ppkt. 1)- 3) metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur wodociągowych wzmocnionych PEHD PE100 RC SDR17 D110x6,6mm, jednak wykonanie budowy sieci wodociągowej wg powyższej metody na etapie realizacji będzie wymagało uzyskania zgody projektanta sieci wodociągowej.
2.4. Przedmiar w zakresie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiej w Granicy należy odpowiednio skorygować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt. 2.2.).
2.5. Pełen zakres prac oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót przedstawiony jest w:
1. Dokumentacji projektowej – załącznik nr 8
2. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 7
3. Przedmiarze robót – Załącznik nr 6
oddzielnie dla każdej z ulic objętej przedmiotem zamówienia.
2.6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sposób ciągły.
2.7. Wykonawca po wykonaniu robót zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, która będzie zawierała m.in.:
1. projekt powykonawczy,
2. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
3. oświadczenie kierownika budowy,
4. dziennik budowy,
5. atesty i certyfikaty, badania oraz świadectwa zgodności lub aprobaty techniczne użytych materiałów.
2.8. Wykonawca dokona oznakowania terenu robót zgodnie z opracowanym przez siebie projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem.
2.9. W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów itp. urządzeń znajdujących się w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy na własny koszt.
2.10. Nad prawidłowością przebiegu prac nadzór pełni Eksploatator sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy.
2.11. Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania właścicieli nieruchomości przyległych do odcinka ulicy, na której prowadzone będą roboty o utrudnieniach w ruchu związanych z prowadzonymi robotami na minimum 3 dni robocze przed ich wystąpieniem.
2.12. Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia w terenie musi posiadać ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy i elementami odblaskowymi.
2.13. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca wystąpi do Zarządcy drogi z wnioskiem
o zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej
w pasie drogowym w terminie pozwalającym na przygotowanie odpowiednich decyzji administracyjnych lub umowy dzierżawy na czas prowadzenia robót.
1. Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi przywrócenie nawierzchni pasa drogowego do stanu pierwotnego i zobowiązany jest dokonać komisyjnego odbioru nawierzchni jak również wykonania badań zagęszczenia gruntu i przekazania wyników do Zarządcy drogi. Uzyskany wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż 0,99.
2. Wszelkie opłaty za zajęcia pasa drogowego i inne koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
2.14. Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należyta starannością, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, z projektem, obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
2.15. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do oddania pasa drogowego do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny będzie Kierownik budowy.
2.16. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej.
2.17. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pierwotnego stanu (odtworzyć) powierzchnie biologiczne i inne powierzchnie w przypadku zniszczenia.
2.18. Na odcinku prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie drzewa, które znajdują się w miejscach, gdzie może nastąpić ich uszkodzenie.
2.19. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie obejmuje również wszystkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia nie ujęte w przedmiarach robót.
2.20. Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. zutylizowania we własnym zakresie nadmiaru gruntu. Utylizacji należy poddać również inne materiały pochodzące z rozbiórek. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy również miejsce na czasową zwałkę gruntu. Koszty powyższych prac Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,
2. zagospodarowania we własnym zakresie i na swój koszt poza terenem Gminy Michałowice wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek oraz nadmiar gruntu,
3. wykonania na swój koszt schematów lub rysunków roboczych, warsztatowych jeśli uzna to za konieczne dla wykonania robót lub ich części,
4. zapewnienia bezpiecznej organizacji prac,
5. zabezpieczenia terenu budowy w sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy osób postronnych przez całą dobę,
6. zapewnić nadzór nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu.
2.21. Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
2.22. Wykonawca w czasie prowadzenia prac zobowiązany będzie do zapewnienie dojścia i dojazdu do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac.
2.23. TERMIN I WARUNKI GWARANCJI
2.23.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty oraz zastosowane materiały na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty odbioru umowy. Ostateczny termin zostanie podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie (stanowi kryterium oceny złożonych ofert).
2.23.2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru wykonywanych robót.
2.23.3.Szczegółowy opis dotyczący gwarancji znajduje się w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Aleja Powstańców Warszawy 1
Michałowice 05-816
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Michałowice
Aleja Powstańców Warszawy 1
Michałowice 05-816
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się