Budowa budynku mieszkalnego 22 rodzinnego wraz z pełną infrastrukturą techniczną

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego 22 rodzinnego wraz z pełną infrastrukturą techniczną na działce nr 26/2 w obrębie 3, zlokalizowanej przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Roboty budowlane związane z wzniesieniem budynku z instalacjami wewnętrznymi, 2) Roboty drogowe - drogi i place, chodniki i ciągi pieszo-jezdne, 3) Urządzenie terenów zieleni, 4) Roboty sanitarne zewnętrzne, 5) Roboty elektryczne zewnętrzne, a także pozostałe roboty budowlane, usługi i dostawy określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Przedmiot zamówienia, poza robotami wskazanymi w ust. 2, obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte dokumentacją projektową, a dotyczące przedmiotu zamówienia, w szczególności zakresem przedmiotu zamówienia objęte są wszelkie roboty tymczasowe, a także: 1) wykonanie robót przygotowawczych; 2) organizacja terenu budowy; 3) wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz innych robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; 4) uporządkowanie terenu budowy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) umową, 2) dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 3) obowiązującymi przepisami prawa i normami, 4) SIWZ, 5) należytą starannością, z aktualną, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz z zasadami doświadczenia zawodowego. 6. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.). 7. Szczegółowe warunki realizacji wymagań określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, zostały zawarte w części XX specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie robót budowlanych o określonej w SIWZ jakości. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ lub w załącznikach do niej występują takie wskazania, należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym, a Zamawiający, w tych miejscach dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej oraz w innych dokumentach Zamawiający odniósł się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje rozwiązania gwarantujące spełnienie parametrów technicznych, technologicznych, ekologicznych, jakościowych i estetycznych, nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) bądź w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Użyte nazwy, typy należy traktować jako rozwiązania przykładowe określające standardy jakościowe, wygląd i parametry techniczne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, wymienione w dokumentacji projektowej lub w STWiORB pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Ponadto wszelkie materiały, urządzenia i technologie równoważne, zaproponowane przez Wykonawcę, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i technologii wskazanych jako przykładowe, tj. • muszą być co najmniej: - tej samej wytrzymałości, - tej samej trwałości, - o tym samym poziomie estetyki urządzenia, - o parametrach technicznych materiałów i urządzeń nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej lub STWiORB, • muszą być: - kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, - spełniać te same funkcje, - spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i ppoż., - posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp.). Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiału lub urządzenia lub technologii równoważnej, wpływającej na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej. 9. Wymagania dotyczące robót: 1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego i zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego; 2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, określającymi przedmiot zamówienia oraz wymogami niniejszej SIWZ; 3) materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być w I gatunku jakościowym i wymiarowym oraz muszą posiadać atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami. Dokumenty (atesty, aprobaty, itp.) Wykonawca, któremu zostanie udzielone przedmiotowe zamówienie musi dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów. Za koordynację dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń
i osprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie robót budowlanych, w tym terminową realizację przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych, w tym brak możliwości realizacji zadania w umownym terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie materiałów, urządzeń i osprzętu nie będą stanowiły podstawy do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. 10. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Należy zorganizować i utrzymać w należytym porządku oraz zlikwidować po wykonaniu robót budowlanych zaplecze techniczne; 2) Należy zabezpieczyć teren budowy, w tym roboty i materiały tam zgromadzone przed dewastacją i dostępem osób postronnych; 3) Należy prowadzić roboty budowlane w sposób umożliwiający użytkownikom i właścicielom lokali oraz nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy dostęp do budynków; 4) Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu prac doprowadzić okolice budowy do stanu czystości, tak aby ruch pojazdów i pieszych mógł odbywać się bez zakłóceń. 11. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; 2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; 3) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 4) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 12.Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. 13. Wykonawca na własny koszt zapewni opracowanie i uzgodni z Zamawiającym oraz zarządcą drogi wszelkie projekty tymczasowej organizacji ruchu i szczegółowy harmonogram ich wprowadzania oraz wykona i utrzyma tymczasową organizację ruchu podczas realizacji inwestycji oraz zlikwiduje ją, przywracając tereny do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy. 14. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 PLN. 15. Za koordynację dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Piłsudskiego 8 B
Lidzbark Warmiński 11-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Piłsudskiego 8 B
Lidzbark Warmiński 11-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się