Naprawa kraty schodkowej w przepompowni w budynku nr 189 w kompleksie wojskowym w Grupie gm. Dragacz - sprawa numer 42/2020

» Opis zapytania

►1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa kraty schodkowej w przepompowni w budynku nr 189 w kompleksie wojskowym w Grupie gm. Dragacz. ►2. Zakres wykonania usługi obejmuje w szczególności: demontaż wyeksploatowanej kraty schodkowej (z automatyką); przekazanie Zamawiającemu wyeksploatowanej automatycznej kraty schodkowej; przygotowanie przepompowni (zbiornika) do montażu nowego urządzenia wraz z automatyką; naprawa kraty schodkowej wraz z automatyką w przepompowni poprzez wymianę uszkodzonego urządzenia; montaż nowego urządzenia wraz z automatyką dopasowanego do istniejącego koryta i pozostałych urządzeń; podłączenie i uruchomienie nowej kraty schodkowej wraz z przeszkoleniem obsługi przepompowni; naprawa uszkodzonych płytek ceramicznych podczas demontażu urządzenia. ►3. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt. ►4. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność, estetykę i bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia. ►5. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. ►6. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji usługi i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę. ►7. Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania niezbędną wiedzą i doświadczeniem dla należytego wykonania umowy tj. wykonał dotychczas co najmniej dwie usługi w zakresie wykonania naprawy / montażu kraty schodkowej, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jakości lub / i sposobu wykonywania umowy zawartej z Zamawiającym, Zamawiający zastrzega prawo do zażądania dokumentów potwierdzających doświadczenie osoby / osób wykonujących usługę. ►8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizowanej usługi do: zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących usługę i poszczególne czynności (w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w sprzęt zabezpieczający); zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom przebywającym na terenie wykonywania usługi; zabezpieczenia terenu wykonywanej usługi przed nieszczęśliwymi zdarzeniami, wygrodzenia prac, ochrony mienia i instalacji zlokalizowanych na terenie prac; zapewnienia ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub zaniechania. W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia powstałych szkód do pełnej wysokości np. przez doprowadzenie na własny koszt do stanu pierwotnego (przed uszkodzeniem) zgodnie z żądaniem Zamawiającego naprawienia szkody. ►9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub jego podwykonawcy (o ile występuje) aby osoby realizujące usługę były zatrudnione na umowę o pracę w okresie realizacji zamówienia. Powyższe dotyczy osoby, której Wykonawca przypisał czynności, o których mowa powyżej. Inne ewentualnie osoby, które nie wykonują czynności, o których mowa nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę – pozostaje to w gestii Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Czwartaków 3
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Woda i ścieki

» Dane nabywcy

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Czwartaków 3
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się