Utworzenie oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obsługującego mieszkańców miasta Gubina

» Opis zapytania

Usługa zamówienia obejmuje:
1.1. Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zwanym dalej PSZOK zlokalizowanego na terenie miasta Gubina poprzez:
1) utworzenie PSZOK na nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Gubina będącej własnością Wykonawcy, lub będącej w jego posiadaniu. Teren, na którym będzie utworzony i prowadzony PSZOK powinien być:
-położony w miejscu ogólnie dostępnym zapewniającym swobodny dojazd mieszkańców miasta Gubina;
-zlokalizowany na ogrodzonym placu o powierzchni umożliwiającej rozmieszczenie kontenerów i pojemników oraz swobodny dostęp do nich pojazdów dostarczających i odbierających odpady komunalne;
-oświetlony i monitorowany zgodnie z art. 25 ust 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z póź. zm.) oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów Dz. U. poz. 1755);
-oznakowany tablicą informacyjną zawierającą nazwę, godziny i dni otwarcia;
-dane firmy obsługującej – nazwę, adres i numer telefonu kontaktowego;
-przygotowany w sposób spełniający wymogi przepisów prawnych w tym m.in. ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa budowlanego, ustawy o odpadach, przepisów bhp i ppoż.;
-wymagana powierzchnia działki minimum 1500 m2.
2) przyjmowanie bezpłatnie następujących rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych miasta Gubina (bez limitu ilościowego):
a) papier i tektura - kod: 15 01 01, 20 01 01,
b) metale – kod: 20 01 40, 17 04 05, 17 04 02
c) tworzywa sztuczne – kod: 15 01 02, 20 01 39,
d) szkło – kod: 15 01 07, 20 01 02, 17 02 02,
e) opakowania wielomateriałowe - kod: 15 01 05,
f) bioodpady – kod: 20 02 01, 20 01 08,
g) odpady niebezpieczne – kod: 15 01 10*, 20 01 21*, 20 01 27*
h) chemikalia – kod: 20 01 13*, 20 01 19*, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 80
i) zużyte baterie i akumulatory – kod: 20 01 33*, 20 01 34,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kod: 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36,
16 02 16
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe – kod: 20 03 07,
l) zużyte opony – kod: 16 01 03,
m) tekstylia – kod: 20 01 11,
n) odzież – kod: 20 01 10.
3) Przyjmowanie bezpłatnie następujących rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych miasta Gubina (z ograniczeniem ilościowym):
a) odpady budowlane i rozbiórkowe o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 02 03, 17 03 80, 17 06 04, 17 09 04 – pochodzące z remontów prowadzonych we własnym zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie w ilości do 0,2 tony na mieszkańca rocznie
4) przygotowanie instrukcji funkcjonowania obiektu (regulaminu PSZOK) i podanie go do publicznej wiadomości po uzgodnieniu jego treści z Zamawiającym do dnia 31.07.2020r.;
5) zapewnienie minimalnego wyposażenia punktu w odpowiednie kontenery/pojemniki lub wydzielone segmenty/boksy i pomieszczenie magazynowe o powierzchni min. 20m2 do oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów z uwzględnieniem przepisów stanowiących o sposobie ich magazynowania;
6) Odpady niebezpieczne np. rozpuszczalniki, farby, kleje, lepiszcze, baterie i akumulatory, tusze, farby drukarskie, lampy fluoroscencyjne winny być magazynowane w zamkniętych, odpowiednio przystosowanych pojemnikach umieszczonych w wydzielonym pomieszczeniu/magazynie bądź zamkniętym kontenerze.
Odpady elektryczne i elektroniczne powinny być magazynowane w odpowiednio przystosowanych pojemnikach/regałach umieszczonych w wydzielonym pomieszczeniu/magazynie bądź zamkniętym kontenerze lub bezpośrednio w pomieszczeniu magazynowym.
7) zapewnienie następującego czasu działania punktu, tj.:
a) PSZOK powinien funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
b) PSZOK powinien być czynny:
-wtorek, czwartek, piątek, sobota w godzinach 8.00 – 15.00,
-środa 10.00-18.00.
8) utrzymanie czystości i porządku na terenie PSZOK;
9) selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu kontenerów/pojemników bądź segmentu/boksu przekazywane bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
10) zgromadzone w pojemnikach/kontenerach odpady powinny zostać przekazane, w takim czasie, aby nie doprowadzić do przepełnienia tych pojemników/kontenerów
11) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ewidencji ilościowej
i jakościowej zgodnie z katalogiem odpadów poprzez zważenie na legalizowanej wadze określając ilości przyjętych w PSZOK i przekazanych do zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, a następnie odnotowanie jej w ewidencji. Karty Przekazania Odpadów powinny być z wyraźnie oznaczonym faktem pochodzenia odpadów z PSZOK;
12) wybrany wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy posiadać dokumenty potwierdzające posiadanie prawa do władania nieruchomością, na której będzie utworzony i prowadzony PSZOK na okres od 01.07.2020r do 31.12.2021r.;
13) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedkładania sprawozdań zgodnie z ustawą o z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.);
14) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedkładania co miesiąc informacji o ilości przyjętych odpadach do PSZOK oraz o ilości przekazanych odpadów do IPOK.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Piastowska 24
Gubin 66-620
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Gubin o statusie miejskim
Piastowska 24
Gubin 66-620
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się