Wycinka drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Gminy Radzymin w 2020 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie:
1) wycinki ok. 250 sztuk drzew, z możliwością zwiększenia ilości drzew do wycięcia do ok. 600 sztuk;
2) cięć pielęgnacyjnych koron drzew - ok. 50 sztuk;
3) frezowania karp - ok. 15 sztuk;
4) karczowania pni - ok. 5 sztuk;
5) wycinki krzewów - ok. 100 m2;
6) nasadzeń zastępczych ok. 215 sztuk drzew, z możliwością zwiększenia ilości nasadzeń zastępczych do ok. 600 sztuk.
Prace będą prowadzone na gruntach stanowiących własność Gminy Radzymin (np.: pas drogowy, gminne place zabaw).
UWAGA: Podane powyżej ilości wykonywanych prac są wielkościami szacunkowymi w celu wyliczenia wartości oferty i w trakcie realizacji usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości w poszczególnych zakresach usług, w stosunku do tego co zostało określone w wycenie ofertowej tj. prawo zlecenia większej ilości niektórych prac oraz prawo do niezrealizowania pełnej ilości niektórych prac. Rozliczenie prac nastąpi kosztorysem powykonawczym. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości prac i nieosiągnięcia wynagrodzenia określonego w ofercie cenowej w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że realizacja pełnej ilości prac jest niemożliwa lub nie jest konieczna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

pl. T. Kościuszki 2
Radzymin 05-250
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Radzymin
pl. T. Kościuszki 2
Radzymin 05-250
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się