Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Biskupia

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. :
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Biskupia
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia,
2) wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej zwanym dalej „PSZOK” w pojemniki i kontenery
3) odbieranie na telefoniczne zgłoszenie z Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia, w terminie określonym w ofercie Wykonawcy, maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych i przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK w Dąbrowie Biskupiej,
4) dokumentowanie realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą raportów (sprawozdań), kart przekazania odpadu, kart przekazania do recyklingu lub odzysku, kart charakterystyki odpadu.
3. Liczba mieszkańców Gminy Dąbrowa Biskupia objętych zbiórką odpadów komunalnych wg złożonych deklaracji 4307 osoby.
Ilość nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia objętych zbiórką odpadów komunalnych (wg złożonych deklaracji, stan na dzień 30.04.2020r) - 1333 w tym:
- deklarujących segregowanie odpadów – 1.269
- deklarujących nie segregowanie odpadów - 64

Średnio szacuje się, że w trakcie trwania umowy ilości odpadów komunalnych wyniesie ok. ok. 1250 Mg w tym:
− odpady niesegregowane (zmieszane) – ok. 850Mg,
− odpady wysegregowane – ok. 300 Mg,
− odpady z PSZOK – ok. 100 Mg.
Podane ilości odpadów mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie realizacji umowy i z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

4. Wykonawca z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia będzie odbierał następujące frakcje odpadów komunalnych: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji, zmieszane odpady komunalne, czyli odpady komunalne o kodach:
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
15 01 04 Opakowania z metali,
15 01 07 Opakowania ze szkła,
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
20 01 01 Papier i tektura,
20 01 02 Szkło,
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
20 01 40 Metale
5. Wykonawca będzie odbierał z PSZOK i zagospodarowywał następujące frakcje odpadów komunalnych o kodach:
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
15 01 04 Opakowania z metali,
15 01 07 Opakowania ze szkła,
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
20 01 01 Papier i tektura,
20 01 02 Szkło,
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
17 01 02 Gruz ceglany,
16 01 03 Zużyte opony,
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji ,
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory
zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01
23 i 20 01 35
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 40 Metale
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
ex 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – m. in. Igły i strzykawki
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w sposób uniemożliwiający mieszanie odpadów komunalnych zmieszanych z segregowanymi i uniemożliwiający mieszanie poszczególnych frakcji odpadów segregowanych.

6. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia:
1) dla odpadów zbieranych selektywnie: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych - nie rzadziej niż raz na miesiąc;
2) w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż:
a) raz na tydzień z budynków wielolokalowych;
b) raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
c) raz na dwa tygodnie z nieruchomości na których występują domki letniskowe i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
3) w okresie od listopada do marca częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z terenów nieruchomości zamieszkałych nie może być rzadsza niż raz na miesiąc;
4) odpady z PSZOK – odbiór odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie z Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia, w ciągu ilości dni roboczych określonych w ofercie wybranego Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Ul. Topolowa 2
Dąbrowa Biskupia 88-133
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Dąbrowa Biskupia
Ul. Topolowa 2
Dąbrowa Biskupia 88-133
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się