Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadó Komunalnych, zwanym dalej PSZOK dla mieszkańców Gminy Puck.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK dla mieszkańców Gminy Puck oraz zagospodarowania zebranych odpadów w instalacjach komunalnych albo instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku.
Nieodpłatne przyjmowanie w PSZOK następujących frakcji segregowanych odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Puck, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wobec których określono obowiązek wnoszenia takiej opłaty:
- opakowania z papieru i tektury kod odpadu 15 01 01 – w każdej ilości
- opakowania z tworzyw sztucznych kod odpadu 15 01 02 – w każdej ilości
- opakowania z metali kod odpadu 15 01 04 – w każdej ilości
- opakowania wielomateriałowe kod odpadu 15 01 05
- opakowania ze szkła kod odpadu 15 01 07 – w każdej ilości
- zużyte opony kod odpadu 16 01 03, wyłącznie z samochodów osobowych – w ilości 4 sztuki/rok/gospodarstwo domowe
- odpady betonu oraz gruz betonowy kod odpadu 17 01 01 z rozbiórek i remontów rozbiórkowe, wyłącznie te, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających zezwoleń – w ilości 400 kg/rok/gospodarstwo domowe
- tekstylia kod 20 01 11 – w każdej ilości
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć kod odpadu 20 01 21*- w każdej ilości
- leki kod odpadu 20 01 32 inne niż wymienione 20 01 31
- baterie i akumulatory kod odpadu 20 01 34 inne niż wymienione w 20 01 33
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne kod odpadu 20 01 36 inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 – w każdej ilości
- inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – dotyczy strzykawek, igieł i innych odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych kod odpadu 20 01 99
- odpady ulegające biodegradacji kod odpadu 20 02 01 – w każdej ilości
- odpady wielkogabarytowe kod odpadu – 20 03 07
Zamawiający zastrzega, że zmianie może ulec katalog odpadów komunalnych przyjmowanych przez PSZOK, wynikający z ewentualnych nowelizacji przepisów regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi w gminach.
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PSZOK:
Wykonawca utworzy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z zachowaniem następujących warunków:
- lokalizacja na terenie administracyjnym Gminy Puck,
- do nieruchomości, na której utworzony będzie PSZOK, Wykonawca musi posiadać tytuł prawny na dzień złożenia oferty z prawem dysponowania nieruchomością nie krótszym niż do dnia 30 czerwca 2023 roku,
- PSZOK musi być usytuowany na terenie przewidzianym pod ten rodzaj działalności,
- powierzchnia nieruchomości oraz jej lokalizacja winna zapewnić łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, z możliwością zaparkowania pojazdu na terenie PSZOK,
- teren PSZOK musi być ogrodzony, oświetlony, utwardzony, wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu PSZOK, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 roku. poz. 310 z późn. zm.) oraz monitorowany i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych,
- wyposażony w wagi: samochodową najazdową i wagę analityczną z dokładnością ważenia do 0,1 kg, obie wagi muszą posiadać ważne świadectwa zgodności i legalizacji Głównego Urzędu Miar,
- wyposażony w odpowiednią ilość i rodzaj oznaczonych pojemników oraz kontenerów przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych wymienionych w ustępie 2 opisu przedmiotu zamówienia,
- wyposażony w zamykane pojemniki i kontenery oraz wiaty, chroniące zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt,
- plac manewrowy o powierzchni pozwalającej na swobodny dostęp pojazdów dowożących jak też wywożących odpady,
- pomieszczenie biurowo – socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, wyposażone w bieżącą wodę, sanitariat, ogrzewanie i energię elektryczną,
- zapewniona profesjonalna obsługa PSZOK przez co najmniej jedną odpowiednio przeszkoloną osobę,
- PSZOK czynny w dni robocze w godzinach:
poniedziałek – wtorek - od 1000 do 1800
środa – od 1000 do 1500
czwartek – piątek od 1000 do 1800
sobota – od 1000 do 1300.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. 10 Lutego 29
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Puck
ul. 10 Lutego 29
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się