Świadczenie usług wywozu niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych z jednostek Policji garnizonu woj. zachodniopomorskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wywozu odpadów niesegregowanych (zmieszanych)* kod wg katalogu odpadów 20 03 01 – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U.z 2020, poz.10 ) oraz odpadów segregowanych i gromadzonych selektywnie tj. papier i tektura ( kod wg katalogu odpadów 15 01 01 ), opakowania ze szkła ( kod wg katalogu odpadów 15 01 07 ), oraz tworzywa sztuczne ( kod wg katalogu odpadów 15 01 06) z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz tj.
- ustawienie pojemników będących własnością Wykonawcy, przystosowanych do składowania niesegregowanych( zmieszanych) odpadów komunalnych*, oraz segregowanych odpadów i gromadzonych selektywnie
- wykonanie usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem lub na zlecenie telefoniczne**,
- transport odpadów na wysypisko,
- utrzymanie pojemników w stanie zapewniającym właściwe składowanie i estetykę,
- usunięcie odpadów wokół pojemników w skutek przepełnienia , jeżeli przyczyna wynikła z niezachowania terminu wywozu.
2. Wykonawca w cenie jednostkowej brutto za wywóz 1 - m³ odpadów komunalnych dla poszczególnych frakcji tj.:
- zmieszanych
- papier i tektura
- tworzywa sztuczne
- opakowania ze szkła
winien uwzględnić dla poszczególnych frakcji koszty ustawienia i eksploatacji pojemników, transportu odebranych odpadów do miejsca ich składowania i opłaty związane z ich składowaniem.
3. Podana przez Zamawiającego ilości wywozu 1 - m³ odpadów komunalnych niesegregowanych zmieszanych i segregowanych służy wyłącznie do porównania i oceny złożonych ofert. W trakcie trwania umowy usługi winny być świadczone zgodnie z częstotliwościami wywozu określonymi w w pkt. 5.
4. Podana przez Zamawiającego ilości wywozu 1 - m³ odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i 1 - m³ segregowanych odpadów dla poszczególnych frakcji i gromadzonych selektywnie są ilościami planowanymi i służą wyłącznie do porównania i oceny złożonych ofert.
5. Podane przez Zamawiającego ilości wywozu oznaczają niżej określoną szacunkową częstotliwość wywozu w ciągu obowiązywania umowy :
a) 1 raz na tydzień = 54
b) 1 raz na dwa tygodnie = 31
c) 1 raz na cztery tygodnie = 16

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Małopolska 47
Szczecin 70-515
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47
Szczecin 70-515
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się