Gmina Pełczyce. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2020r. do 31.07.2022r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.08.2020r. do 31.07.2022r. do 158 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 2.717,06 MWh z tego:
1) Do lokali i obiektów (Część 1 zamówienia) – 2.248,06 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ
2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część 2 zamówienia) – 469,00 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ
Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla zamawiającego żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii. Wykonawca wykonując kalkulację dla potrzeb złożenia Oferty winien uwzględnić możliwe wahanie poboru energii.
2. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.
Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 503 ze zm.).
3. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 – Elektryczność
4. Układy pomiarowe są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.
5. Stosowany okres rozliczeniowy:
Grupa taryfowa C2x, B – 1 m-c
Grupa taryfowa C1x – 2 m-ce.
6. Operator systemu dystrybucyjnego – zgodnie z opisem w Załączniku nr 1a/ 1b do SIWZ kolumna „Operator Systemu Dystrybucyjnego”.
7. W Załączniku nr 1a i 1b do SIWZ zamawiający wskazał w odniesieniu do których punktów poboru zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy i po raz kolejny. W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy nastąpi po raz kolejny, obowiązująca umowa wygaśnie z dniem 31.07.br. i nie wymaga wypowiedzenia. W sytuacji, kiedy wymagane jest wypowiedzenie umowy (zmiana sprzedawcy po raz pierwszy), obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiającego.
8. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego umowy właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do reprezentowania zamawiającego przed OSD. W przypadku punktów poboru, dla których zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy (a obecnie obowiązują umowy kompleksowe), wykonawca będzie zobowiązany do złożenia w imieniu zamawiającego (odbiorców) wymaganego przez OSD oświadczenia skutkującego zawarciem umowy dystrybucji na czas nieoznaczony lub zawarcia umowy dystrybucji, na co wykonawcy udzielone zostanie Pełnomocnictwo.
9. W Załączniku nr 1a/1b w kolumnie „Odbiorca (adres do przesyłania faktur)” zamawiający wskazał dane odbiorców faktur oraz adres do ich doręczenia.
10. Dane dotyczące wystawiania i dostarczania faktur zawarte zostaną również w Umowie /załączniku do Umowy sprzedaży energii elektrycznej.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
15. Zamawiający posiada status odbiorcy, wobec czego przysługuje mu uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art.4j ust.1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r./.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek Bursztynowy 2
Pełczyce 73-260
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Pełczyce
ul. Rynek Bursztynowy 2
Pełczyce 73-260
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się