Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów medycznych powstałych z działalności SPZOZ w Łukowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest systematyczny odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych, zgodnie m. in. z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21), i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232. z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014r., Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016r., Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r., oraz odpadów niemedycznych w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 27 sierpnia 2020 r.

I. Zamówienie podzielono na części:
Pakiet nr 1 odpady medyczne zakaźne
(odpady o kodach: 180102*,180103*, 180182*)
18 01 02* - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) – 200 kg/rok,
18 01 03* - inne odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przenoszenia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady) z wyłączeniem
18 01 80 i 18 01 82 – 58 500 kg/rok
18 01 82* - pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych – 200 kg/rok
Przewidywana ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji wynosi: 58 900 kg rocznie,

Odpady o kodach, 18 01 02* , 18 01 03* i 18 01 82* stanowią odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21) i podlegają unieszkodliwianiu zgodnie z zasadą bliskości określoną w art. 20 ustawy.

Pakiet nr 2 odpady medyczne pozostałe
(odpady o kodach: 18 01 04, 18 01 09, 18 01 01)
18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 – 20 500 kg/rok
18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08 – 50 kg/rok
18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) – 50 kg/rok
Przewidywana ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji wynosi: 20 600 kg rocznie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3
Łuków 21-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3
Łuków 21-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się