Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Klucze.

» Opis zapytania

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Klucze.

b) Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie „SIWZ”.

c) Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.

d) Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

e) Szacunkowe zużycie w energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi:

Wspólny Słownik Zamówień 09310000-5
(Elektryczność)
Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną 71
Całkowita moc umowna [kW] 316
Zestawienie punktów poboru energii. Wg wykazu w załączniku nr 8 do SIWZ
Grupa taryfowa wg OSD C12b
Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 2821

f) Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wolumenu wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia +/- 10 %

g) W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości.

h) Pomiar pobieranej przez Zamawiającego energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy odbywać się będzie za pomocą układów pomiarowo – rozliczeniowych. Rozliczenia zobowiązań ze sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będą wg. wskazań tych układów pomiarowo –rozliczeniowych i ich odczytów.

i) Wykonawca powinien wskazać w ofercie elementy zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy, to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 6 do SIWZ.

j) Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.
a) danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
k) Okres rozliczeniowy zgodny z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD działającego na danym terenie i zatwierdzonymi w taryfie OSD ( dwumiesięczny). Okres rozliczeniowy nie jest zgodny z miesiącem kalendarzowym.

l) Obecnie obowiązująca umowa na dostawę energii zawarta są na czas określony tj. do dnia 31.12.2020 r. Zamawiający informuje, że umowa zawarta w wyniku postępowania będzie wymagała przeprowadzenia kolejnej zmiany sprzedawcy.

m) Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest: Polski Koncern Naftowy ORLEN z siedzibą pod adresem: 09-411 Płock, ul. Chemików 7
n) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest: TAURON Dystrybucja SA Oddział w Będzinie Wydział Sprzedaży Usług Dystrybucji., Ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin,
o) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.
p) Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej a wszystkie PPE danego odbiorcy maja znajdować się na jednej fakturze rozliczeniowej.
q) Zamawiający jest odbiorcą końcowym w świetle zapisów art. 3 pkt 13 a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( Dz.U.2020.833 t.j. z dnia 2020.05.11) Prawo energetyczne.

r) Wskazane w zamówieniu układy pomiarowo – rozliczeniowe nie są dostosowane do zasad TPA.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Partyzantów 1
Klucze 32-310
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Klucze
ul. Partyzantów 1
Klucze 32-310
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się