Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Suminie na II półrocze 2020 roku

» Opis zapytania

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w Oczyszczalni Ścieków w Suminie przy ulicy Dworcowej w okresie 6 miesięcy od dnia 01.07.2020 r., w ilości ok. 350 Mg (wartość szacunkowa), zgodnie z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami. Są to osady ustabilizowane, po procesie biologicznej stabilizacji tlenowej lub beztlenowej, a następnie zagęszczone i odwodnione mechanicznie.
1. Informacje dla Wykonawcy:
1) Maksymalną ilość odwodnionego osadu szacuje się na 350 Mg;
2) Ilość wytwarzanych osadów nie jest zależna od Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza opcję zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia do 20% (70 Mg).
3) Podane powyżej ilości osadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych wielkości;
4) Zagospodarowanie ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego z zachowaniem wymogów określonych w ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797); Zamawiający wyklucza z zagospodarowania osadów ściekowych proces odzysku R10
- obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska.
5) Nie dopuszcza się odzysku osadów ściekowych polegającego na ich stosowaniu:
a) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do
obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz;
b) do rekultywacji terenów na cele rolne;
c) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu;
d) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.
6) Zamawiający dopuszcza następujące metody odzysku osadów:
a) R1 - Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii;
b) R3 - Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania);
7) Wykonawca, który posiada wymagane przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, zgodnie z art. 27 ustawy o odpadach przejmuje odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami i ich wykorzystanie.
8) Odbiór i transport osadów odbywał się będzie sprzętem Wykonawcy przystosowanym do tego rodzaju ładunków.
9) Wykonawca będzie wywoził osady sukcesywnie również w okresie zimowym, przy temperaturach zewnętrznych poniżej 0 st. C (np. -20 st. C). Wykonawca musi dostosować środki transportu w taki sposób, aby możliwy był ciągły odbiór osadu ściekowego. Zamawiający nie przewiduje podgrzewania osadu ściekowego lub miejsca jego załadunku. Załadunek następuje przy temperaturach zewnętrznych.
10) Wyniki badań osadu ściekowego (średnia wartość z ostatnich 3 badań):
a) Odczyn (pH) – 11,8;
b) Zawartość suchej masy – 22,73 %;
c) Zawartość substancji organicznych – 36,63 %.;
d) Fosfor ogólny – 0,88 %;
e) Wapń – 19,73 %
f) Magnez - 0,35 %.;
g) Zawartość azotu amonowego – 0,09 %.;
h) Zawartość azotu ogólnego – 3,83 %;
i) Kadm – 0,55 mg/kg;
j) Miedź – 78,73 mg/kg;
k) Nikiel – 11,07 mg/kg;
l) Ołów – 15,47 mg/kg;
m) Cynk – 478,67 mg/kg;
n) Rtęć - 0,33 mg/kg;
o) Chrom – 14,63 mg/kg;
p) Obecność specyficznego DNA Salmonella sp. - nie stwierdzono w badanej masie lub
objętości;
q) Obecność Salmonella sp. – nie badano;
r) Liczba Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. - 0 liczba/kg s.m.;
2. Odbiór osadów ściekowych będzie się odbywał od poniedziałku do soboty, w godzinach między 7:00,
a 18:00.
3. Średnie zestawienie ilości wywozów z ostatnich 3 lat:
1) lipiec – 7 wywozów;
2) sierpień – 7 wywozów;
3) wrzesień – 6 wywozów;
4) październik – 7 wywozów;
5) listopad – 8 wywozów;
6) grudzień– 8 wywozów;
4. Wykonawca począwszy od dnia 01.07.2020 r. podstawi kontener o pojemności do 10 m3 w celu gromadzenia odwodnionego osadu.
5. Zamawiający po zapełnieniu kontenera zawiadomi telefonicznie Wykonawcę o możliwości odebrania osadów ściekowych, których odbiór powinien nastąpić w ciągu 48 godzin.
6. Osad na oczyszczalni jest sukcesywnie odwadniany, dlatego też wymagane jest po odebraniu zapełnionego osadem kontenera, każdorazowe podstawienie pustego kontenera celem ponownego załadunku osadu ściekowego.
7. Puste kontenery powinny być przygotowane do załadunku tj. powinny mieć zdjęte zamknięcia oraz być ustawione do załadunku w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Dostarczane kontenery przeznaczone do załadunku powinny być dokładnie opróżniane.
9. Wywóz i zagospodarowanie odpadów musi być potwierdzone „Kartą Przekazania Odpadu” w systemie BDO.
10. Środki transportu odpadów muszą być oznaczone przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi w § 9 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczególnych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1742).
11. Rozliczenie ilości osadu odbywać się będzie po zważeniu go na wadze Wykonawcy (waga musi posiadać legalizację).
12. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej i zapoznanie się z miejscem planowanych prac, jego okolicami i przedmiotem prac w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz pozyskania wszelkich danych mogących okazać się niezbędnymi do przygotowania oferty. Wizję lokalną można przeprowadzić w dni robocze od godz. 08:00 – 13:00 po uzgodnieniu terminu
z Kierownikiem bądź Technologiem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 12 B
Sumina 44-295
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie
ul. Dworcowa 12 B
Sumina 44-295
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się