Letnie zarządzanie drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Kraśnik

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest letnie zarządzanie drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Kraśnik.
2. Zamówienie obejmuje:
1. Usługi objęte wynagrodzeniem powykonawczym:
a) oczyszczanie nawierzchni drogi i zatok autobusowych wraz z oczyszczaniem krawężników 4 x – 12,524 km,
b) koszenie trawników i grabienie skoszonej trawy 6 x – 28 225 m2,
c) palikowanie drzew – ok. 20 szt.,
d) cięcie pielęgnacyjne drzew bez użycia zwyżki – ok. 30 szt.,
2. Usługi objęte wynagrodzeniem ryczałtowym:
a) oczyszczanie chodników (z parkingami) i obrzeży z darni z zamiataniem (powierzchnia 55 024 m2) - częstotliwość 1 raz na dwa miesiące tj. ok. 3 razy,
b) oczyszczanie trawników, chodników (z parkingami), żywopłotów i krzewów z nieczystości, połamanych gałęzi, konarów, liści - częstotliwość codziennie,
c) odchwaszczanie i pielęgnacja: trawników, żywopłotów, krzewów, drzew i nowo posadzonych drzew - częstotliwość w miarę potrzeb,
d) sprzątanie przystanków komunikacji publicznej (wiat oraz terenu przyległego) – częstotliwość 3 razy w tygodniu, dezynfekcja przystanków na terenie miasta Kraśnik (liczba przystanków 56, liczba wiat przystankowych - 2 szt.) – częstotliwość dezynfekcji 2 razy w miesiącu tj. ok 12 razy zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy,
3. Określa się następujące standardy wykonania prac, o których mowa w ust. 2:
1. Usługi objęte wynagrodzeniem powykonawczym:
a) oczyszczanie nawierzchni drogi i zatok autobusowych wraz z oczyszczaniem krawężników:
• mechaniczne usunięcie z powierzchni jezdni na szerokości minimum 1 mb. od każdej z dwóch krawędzi jezdni z zanieczyszczeń takich jak kurz, piasek, błoto, odrosty roślinne, odpady (tj. odpady pozostawione przez użytkowników drogi oraz naniesione przez koła pojazdów i wiatr), gwarantując uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej jezdni wraz z ciekami przy krawężnikach, wpustami kanalizacji deszczowej, zatokami przystankowymi, pasami rowerowymi, parkingami, pasami zwalniającymi oraz przy powierzchniach wyniesionych przy przejściach dla pieszych,
• usunięcie zanieczyszczeń z jezdni ręcznie jeżeli nie jest możliwe mechaniczne wykończenie prac,
• dokładne oczyszczenie krawężników, opaski jezdni, urządzeń bezpieczeństwa ruchu (powierzchni wyniesionych przy przejściach dla pieszych, powierzchni wyłączonych z ruchu – azyli itp.) z zarastającej darni, chwastów, odrostów roślinnych (samosiejek), gałęzi, odpadów i wszelkich zanieczyszczeń,
• wykonanie zlecenia Zamawiającego zgodnie z terminem określonym przez Wykonawcę w ofercie,
• zagospodarowanie zebranych odpadów następuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
• zaparkowane samochody przy krawężnikach nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku oczyszczania całej długości jezdni,
• wykonywanie zleconych prac następuje w godzinach nie stwarzających utrudnień i uciążliwości dla użytkowników drogi.
b) koszenie trawników i grabienie skoszonej trawy:
• przed przystąpieniem do koszenia należy usunąć zanieczyszczenia (gałęzie, puszki, kamienie i inne) i rozgrabić kretowiska w razie ich występowania. Wykonawca każdorazowo zagrabi (i zagospodaruje we własnym zakresie) skoszoną trawę, chwasty, samosiewy i zapewni jej wywóz w dniu skoszenia. Koszenie trawy należy wykonywać za pomocą sprzętu specjalistycznego, mechanicznie (kosiarką i kosą mechaniczną),
• drzewa, krzewy, elementy małej architektury, znaki drogowe, powinny być okoszone ze szczególną ostrożnością aby nie dopuścić do uszkodzeń drzew, krzewów i urządzeń. Równocześnie z koszeniem trawników należy wykosić trawę i chwasty rosnące przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizacjach, znakach drogowych oraz innych elementach infrastruktury technicznej zlokalizowanych poza trawnikami ale w obrębie danego obiektu,
• w trakcie koszenia należy unikać zaśmiecania ściętą trawą alejek, chodników, jezdni oraz zaparkowanych w pobliżu pojazdów czy obiektów narażonych na zabrudzenie. W razie zanieczyszczenia usuwać na bieżąco (najpóźniej w dniu koszenia),
• prace w zakresie koszenia i grabienia należy wykonać zgodnie z terminem określonym w ofercie Wykonawcy,
• wysokość trawy po skoszeniu nie powinna być wyższa niż 5 cm.
c) palikowanie drzew:
Zabezpieczenie drzew palikowaniem z poprzeczkami i wiązaniami w ramach pielęgnacji na zlecenie Zamawiającego. Należy zastosować paliki różnych wysokości w zależności od wysokości palikowanego drzewa, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Należy zastosować 3 szt. palików na jedno drzewo.
d) cięcia pielęgnacyjne drzew bez użycia zwyżki:
Polega na usunięciu gałęzi suchych, chorych, nadłamanych, ocierających się między sobą, przerzedzając koronę wraz z usunięciem odrostów z pnia (wraz z wywozem gałęzi). Zabiegi prześwietlające mają na celu dopuszczenie światła do wnętrza korony i umożliwienie swobodnego przepływu mas powietrza. Cięciami formującymi należy nadać koronom właściwy kształt. Wykonywane cięcia techniczne pozwolą na usunięcie gałęzi lub konarów kolidujących z infrastrukturą techniczną, zabudową, zasłaniające kamery monitoringu, kolidujące ze znakami drogowymi, sygnalizatorami świetlnymi lub wychodzącymi w skrajnię drogi. Wszystkie cięcia należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą z zachowaniem odpowiednich terminów cięć. Prace te należy wykonać w terminie każdorazowo wskazanym w zleceniu.
2. Usługi objęte wynagrodzeniem ryczałtowym:
a) oczyszczanie chodników (z parkingami) i obrzeży z darni z zamiataniem polegające na usunięciu wszystkich roślin przerastających nawierzchnię oraz obrzeża. Prace powinny być prowadzone sprawnie bez utrudnień dla użytkowników chodników i alejek. Prace należy wykonać przy użyciu sprzętu ogrodniczego np. motyk, szpadli. Nawierzchnie należy oczyścić przez wyrwanie wyrastających w szczelinach roślin lub w przypadku braku takiej możliwości wycięcie przy użyciu ww. sprzętu wraz z zebraniem namułu, piachu i innych nagromadzonych zanieczyszczeń. Po zebraniu darni i zieleni chodnik należy pozamiatać, a zmiotki zebrać i wywieźć w tym samym dniu. Zabrania się zmiatania nieczystości z chodników na tereny zieleni. Oczyszczanie chodników i obrzeży z darni należy wykonywać tak często, aby nie dopuścić do zarastania.
b) oczyszczanie trawników, chodników (z parkingami), żywopłotów i krzewów z nieczystości, połamanych gałęzi, konarów, liści należy wykonać do godziny 900 każdego dnia, również w dni wolne od pracy. W dni świąteczne oraz po godz. 900 w uzgodnieniu z Zamawiającym. Drobne zanieczyszczenia np. niedopałki papierosów, kapsle należy usunąć poprzez wygrabienie i zebranie. Z chodników należy na bieżąco zmiatać piach, ziemię, aby nie dopuścić do ich zalegania. Trawniki należy odchwaszczać oraz usuwać rozrzucone śmieci. Oczyszczać należy elementy kanalizacji deszczowej umieszczonej przy chodnikach i zieleńcach z nieczystości oraz przerastającej darni i innych roślin. Do codziennego utrzymania należy również rozrzucenie kretowisk. Prace porządkowe powinny być również wykonane po każdej burzy czy wichurze przez usuwanie gałęzi, konarów, liści, leżących owoców, które opadły z drzew. Jesienne grabienie liści polega na systematycznym, w razie potrzeby codziennym grabieniu liści, które skutkować będzie brakiem zalegającej warstwy liści na trawnikach. Wszystkie nieczystości, liście, gałęzie należy na bieżąco zbierać i wywozić tego samego dnia po wykonanej pracy.
c) odchwaszczanie i pielęgnacja trawników, żywopłotów, krzewów, drzew i nowo posadzonych drzew należy wykonywać systematycznie, aby nie dopuścić do zarastania. Ziemię wokół krzewów należy zruszyć przez przekopanie i wypielić, przekopaną powierzchnię zagrabić, zebrać chwasty i tego samego dnia wywieźć. Należy usunąć samosiewy nie będące tym samym gatunkiem. Należy prześwietlać i podcinać krzewy i żywopłoty, utrzymując ich właściwy kształt. Należy usuwać odrosty z pni drzew, nie dopuszczając do ich wyrastania. Należy odchwaszczać drzewka i krzewy osłonięte siatką z każdej strony siatki. Niepotrzebne lub uszkodzone siatki poprawić lub usunąć. Paliki i wiązania przy drzewkach i krzewach należy poprawić bez ich wymiany. Potrzebę wymiany palika należy zgłosić Zamawiającemu. Wykonawca ma obowiązek szczególnej dbałości o powierzoną w utrzymanie roślinność.
d) sprzątanie przystanków komunikacji publicznej (wiat oraz terenu przyległego), przystanki powinny być sprzątnięte do czasu rozpoczęcia pracy komunikacji tj. do godz. 500. Przystanki należy sprzątać z częstotliwością 3 razy w tygodniu tj. 1 – z niedzieli na poniedziałek, 2 – ze środy na czwartek, 3 – z piątku na sobotę. W przypadku wiat należy posprzątać teren wokół wiaty na 2,0 m z trzech stron wokół wiaty, natomiast w przypadku słupka przystankowego na długości 6,0 m z dwóch stron słupka. Należy usuwać kurz i zabrudzenia ławek jak też naklejki i ogłoszenia naklejone na przystankach i urządzeniach przystankowy, za wyjątkiem ogłoszeń opatrzonych pieczęcią Urzędu Miasta Kraśnik. W sytuacji uszkodzenia (wybicia) szyby w wiacie przystankowej należy zebrać szkło z powierzchni przystanka. Chwasty, zadarnienie należy usuwać na całej powierzchni peronów przystanków autobusowych; dezynfekcję przystanków na terenie miasta Kraśnik (liczba wiat - 2 szt.) należy przeprowadzać preparatem biobójczym dopuszczonym do stosowania w przestrzeni publicznej w godzinach nocnych, częstotliwość 2 razy w miesiącu tj. ok 12 razy. Dodatkowo należy wykonać mycie wiat 2 razy w trakcie trwania umowy tj. w miesiącach czerwiec i październik.
4. Wywóz oraz zagospodarowanie wytworzonych w trakcie wykonywanej usługi odpadów wykonywać należy zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). Wszelkie koszty oraz odpowiedzialności związane z wywozem i zagospodarowaniem wytworzonych odpadów ponosi Wykonawca.
5. Prace należy wykonywać w godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, ewentualnego oznakowania miejsca prowadzonych prac, zgodnie z Załącznikiem nr 1 - 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311), należy wyposażyć pracujący sprzęt w lampy ostrzegawcze (pulsujące) kolor pomarańczowy oraz zaopatrzyć pracowników w odpowiednie ubranie robocze, w tym kamizelki odblaskowe. Prace określone w umowie w § 1 ust. 3 pkt 1 i 2 należy wykonać na Zlecenie Zamawiającego.
6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp informuję, że określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie jest określone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.):
1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które wymagają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: koszenie trawników i sprzątanie pasa drogowego.
2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a – Wykonawca przez podpisaniem umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące w/w czynności są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jaki i podwykonawców. Wszelkie zmiany w zatrudnieniu będą zgłaszane w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany.
3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę (podwykonawców) wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy w celu przeprowadzenia kontroli.
b) niespełnianie wymagań określonych w pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 9 i § 11 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Lubelska 84
Kraśnik 23-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Miasto Kraśnik
ul. Lubelska 84
Kraśnik 23-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się