Wywóz i utylizację odpadów komunalnych nie segregowanych i segregowanych oraz specjalnych, wytwarzanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ul.Doc. Adama Dowgirda 9,17-200 Hajnówka.

» Opis zapytania

PAKIET I
1.1 Przedmiotem zamówienia jest wywóz i utylizacja odpadów komunalnych nie segregowanych i segregowanych oraz specjalnych wytwarzanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17 – 200 Hajnówka zlokalizowanych w:

LP Nazwa jednostki organizacyjnej Gmina, miejscowość Ulica, numer budynku
1 Zespół budynków szpitalnych Hajnówka Doc. Adama Dowgirda 9
2 Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Hajnówka 11 Listopada 20
3 Przychodnia Rejonowa Nr 1 Hajnówka Piłsudskiego 10
4 GOZ Białowieża Białowieża Puszczańska 2
5 GOZ Narew Narew Kościelna 4
6 GOZ Narewka Narewka Kolejowa 1
7 GOZ Czeremcha Czeremcha Duboisa 13
8 WOZ Nowoberezowo Hajnówka Nowoberezowo 82

w ilości około 2000 m3 rocznie.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lokalizacja 1
Zespół budynków szpitalnych – Hajnówka ul. Doc. Adama Dowgirda 9 .

Pozycja 1. 200301 – niesegregowane odpady komunalne
Podstawienie 1 pojemnika KP7 o pojemności 7,0 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika.
Odbiór po zapełnieniu pojemnika (średnio co 5 dni) po telefonicznym zgłoszeniu.
Pozycja 2. 200101 – papier i tektura
Podstawianie 1 pojemnika o pojemności 1,1 m3 (+/- 10%) w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu gromadzonego wcześniej w workach foliowych.
Odbiór dwa razy w tygodniu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.
Pozycja 3. 200108 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Podstawienie kontenera o pojemności 0,24 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.
Pozycja 4. 150101 – opakowania z papieru i tektury
Podstawianie 1 pojemnika o pojemności 1,1 m3 (+/- 10%) w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu gromadzonego wcześniej w workach foliowych.
Odbiór dwa razy w tygodniu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.
Pozycja 5. 150102 – opakowania z tworzyw sztucznych
Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) każdy w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po napełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu, gromadzonego wcześniej w workach foliowych 120 l w kolorze wskazanym przez Wykonawcę (z wyłączeniem kolorów: czerwony, żółty, niebieski – odpady medyczne).
Odbiór dwa razy w tygodniu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.
Pozycja 6. 150106 – zmieszane odpady opakowaniowe
Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) każdy w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po napełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu, gromadzonego wcześniej w workach foliowych 120 l w kolorze wskazanym przez Wykonawcę (z wyłączeniem kolorów: czerwony, żółty, niebieski – odpady medyczne).
Odbiór dwa razy w tygodniu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.
Pozycja 7. 150107 – opakowania inne ze szkła
Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1 m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu gromadzonego wcześniej w workach foliowych 120 l w kolorze wskazanym przez Wykonawcę (z wyłączeniem kolorów: czerwony, żółty, niebieski- odpady medyczne).
Odbiór dwa razy w tygodniu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.
Pozycja 8. 180104 – odpady medyczne nieposiadające właściwości niebezpiecznych
Podstawienie 1 pojemnika KP7 o pojemności 7,0 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika.
Odbiór po zapełnieniu pojemnika (średnio 1 raz w tygodniu) po telefonicznym zgłoszeniu.
Lokalizacja 2
Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy – Hajnówka ul. 11 listopada 20.
Pozycja 1. 200301 – niesegregowane odpady komunalne
Podstawienie 1 pojemnika 1,1 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika.
Odbiór dwa razy w miesiącu po telefonicznym zgłoszeniu.
Pozycja 2. 200108 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Podstawienie kontenera o pojemności 0,24 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.
Pozycja 3. 180104 – odpady medyczne nieposiadające właściwości niebezpiecznych
Podstawienie 1 pojemnika KP7 o pojemności 7,0 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika.
Odbiór po zapełnieniu pojemnika (średnio 1 raz w tygodniu) po telefonicznym zgłoszeniu.

Lokalizacja 3
Przychodnia Rejonowa Nr 1 – Hajnówka ul. Piłsudskiego 10.
Pozycja 1. 200301 – niesegregowane odpady komunalne
Podstawienie 1 pojemnika KP7 o pojemności 7,0 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika.
Odbiór dwa razy w miesiącu po telefonicznym zgłoszeniu.
Pozycja 2. 150101 – opakowania z papieru i tektury
Podstawianie 1 pojemnika o pojemności 1,1 m3 (+/- 10%) w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu gromadzonego wcześniej w workach foliowych.
Odbiór dwa razy w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.
Pozycja 3. 150106 – zmieszane odpady opakowaniowe
Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po napełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu, gromadzonego wcześniej w workach foliowych 120 l w kolorze wskazanym przez Wykonawcę (z wyłączeniem kolorów: czerwony, żółty, niebieski – odpady medyczne). Odbiór dwa razy w miesiącu po telefonicznym zgłoszeniu.
Lokalizacja 4
Gminny Osrodek Zdrowia w Białowieży ul. Puszczańska 2.
Pozycja 1. 200301 – niesegregowane odpady komunalne
Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i odbiór raz w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.
Lokalizacja 5
Gminny Ośrodek Zdrowia w Narwi ul. Kościelna 4.
Pozycja 1. 200301 – niesegregowane odpady komunalne
Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i odbiór raz w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.
Lokalizacja 6
Gminny Ośrodek Zdrowia w Narewce ul. Kolejowa 1.
Pozycja 1. 200301 – niesegregowane odpady komunalne
Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i odbiór raz w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.
Lokalizacja 7
Gminny Ośrodek Zdrowia w Czeremsze ul. Dubois 13.
Pozycja 1. 200301 – niesegregowane odpady komunalne
Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i odbiór raz w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.
Lokalizacja 8
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Nowoberezowie 82.
Pozycja 1. 200301 – niesegregowane odpady komunalne
Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 0,24m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i odbiór raz w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.
Pakiet II
Pozycja 1. 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
Odbiór 1 raz w miesiącu po telefonicznym zgłoszeniu.
Odpad gromadzony w kontenerze i w workach foliowych w kolorze wskazanym przez wykonawcę (z wyłączeniem kolorów: czerwony, żółty, niebieski- odpady medyczne).
PAKIET III
Pozycja 1. 19 09 05 – nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
Odpad zgromadzony w workach foliowych i metalowych beczkach, odbiór w uzgodnionym terminie po telefonicznym zgłoszeniu.
1.3. Formularz asortymentowo - cenowy określa szacunkowe wielkości przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.
1.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
1.5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
1.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
1.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
1.8.Realizacja przedmiotu zamówienia powinna odbywać się zgodnie z ofertą wykonawcy.
1.9.Zamawiający zgodnie z dyspozycją z art. 36b ust. 1 uPzp wymaga od Wykonawców którzy zamierzają przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posługiwać się podwykonawcą /podwykonawcami/, do określenia w treści ich oferty części zamówienia której wykonanie powierzą podwykonawcy /podwykonawcom/ oraz podania przez Wykonawcę firmy/firm (nazwy) podwykonawcy /podwykonawców/.
1.10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani też ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
1.11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).
1.12. W przypadku, o którym mowa w ust. 1.11, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymogi zawarte w SIWZ jak i przepisy uPzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako Wykonawcy składający ofertę wspólną.
2. Waluta stosowana w rozliczeniach pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
2.1 Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w PLN.
2.2 Płatność zostanie dokonana przelewem w ciągu max. 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
2.2. Za dzień zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2.3. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia:
3.1. Przewidywalny termin realizacji zamówienia obejmuje okres od daty zawarcia umowy do
30.06.2021 r.
3.2. Usługa będzie realizowana w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne:
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r., poz.1396).
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz.797).
3.3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz.797).
3.4.Wykonawca będzie realizował umowę na podstawie bieżących ustaleń z Zamawiającym, na podstawie zgłoszenia Zamawiającego. Zgłoszenia mogą być dokonywane w formie pisemnej, lub mailem. Wykonawca umożliwi składanie zgłoszeń w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00.
3.5.Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów z miejsca ich tymczasowego składowania w terminie 1 dzień roboczy od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.4, w przypadku przekroczenia terminu na wykonanie usługi obowiązkiem Wykonawcy jest usunięcie bez dodatkowego wynagrodzenia odpadów znajdujących się obok pojemników na odpady, nagromadzonych na skutek opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu usługi.
3.6.Wykonanie usługi Zamawiający każdorazowo potwierdza w karcie potwierdzenia odbioru odpadów wystawianej przez Wykonawcę.
3.7.Karta potwierdzenia odbiorów odpadów zawiera informacje potrzebne do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy (w szczególności: datę wykonania usługi, ilość i wielkość opróżnionych pojemników na odpady).
3.8.Wraz z odbiorem odpadów od Zamawiającego Wykonawca staje się ich posiadaczem i przejmuje wszelką odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami, zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz.797).
3.9.Zamawiający wymaga ustawienia pojemników na odpady od pierwszego dnia obowiązywania umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Pojemniki powinny być wyposażone w klapkę zamykającą, muszą być szczelne i wykonane z odpowiedniej jakości materiałów, estetycznie.
3.10.Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe Zamawiającego związane z realizacją umowy Wykonawca będzie realizował niezwłocznie, tj. w terminie 1 dnia roboczego od daty pisemnego zgłoszenia chyba, że Zamawiający określi Wykonawcy inny termin.
3.11.Wykonawca obowiązuje się do wywozu nieczystości leżących obok kontenera, których nagromadzenie nastąpiło w wyniku nieterminowego wykonania usługi.
3.12.Wykonawca zapewnia, aby w czasie pracy przy wywozie nie spowodowano zanieczyszczenia posesji, chodnika lub jezdni oraz ustawienia opróżnionych kontenerów w miejscu gromadzenia nieczystości.
3.13.Wykonawca zobowiązuje się o dbałość o estetyczny wygląd, stan techniczny oraz sanitarny pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych, mycia i dezynfekcji pojemników po ich każdorazowym opróżnieniu, a w przypadku uszkodzenia pojemnika-bezzwłocznie (maks.3 dni robocze) dostarczenie sprawnego pojemnika o takich samych parametrach.
3.14 Wykonawca zobowiązuje się do transportu odpadów zgodnie z wymogami w zakresie ochrony środowiska orz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady, w tym zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
3.15.Zamawiający może wskazać inne miejsce ustawienia kontenerów poza pierwotnie ustalonym.
3.16.Wykonawca zapewnia transportowanie odpadów przy użyciu pojazdów gwarantujących wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Doc. Adama Dowgirda 9
Hajnówka 17-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
Hajnówka 17-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się